Naar de inhoud

Ready for take-off: de nieuwe regelgeving voor het geluid van Schiphol (deel 2)

Door Arie den Breejen

Cumulatie

Geen regeling is gegeven voor de omgang met de gecumuleerde geluideffecten in het kader van de vaststelling van een lvb voor Schiphol. Met de invloed van andere geluidbronnen op de geluidbelasting hoeft dus geen rekening te worden gehouden. Ook in het kader van de vaststelling van een lib is dat niet verplicht. Omgekeerd moet in de besluitvorming voor bijvoorbeeld de aanleg of de verbreding van een (spoor)weg dan wel de bouw van woningen in de nabijheid van een (spoor)weg of industrieterrein gewoonlijk wel rekening worden gehouden met het geluid van Schiphol. Deze aandacht is aan de orde in het kader van de vaststelling van een hogere waarde voor een woning of een ander geluidgevoelig object gelegen in zowel een zone (van een weg etc.) als in het beperkingengebied van Schiphol.1 Ook in het kader van de vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond voor een rijksweg of hoofdspoorweg moet worden gekeken naar de effecten van samenloop met het geluid van Schiphol.2

Procedureel

Een lvb zal net als nu bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld.3 Over het ontwerp daarvan moet dus advies worden uitgebracht door de Raad van State.4 Ook moet het ontwerp aan de beide kamers van de Staten-Generaal ter kennis worden gebracht. Verder moet het ontwerp in de Staatscourant bekend worden gemaakt. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld zienswijzen ter kennis van de minister te brengen.5

Handhaving

Zoals eerder in deze bijdrage is aangegeven zal de gewijzigde Wlv een regeling bevatten voor een gebruiksprognose en een evaluatie daarvan. Deze zullen gebruikt worden ten behoeve van de besluitvorming voor een vast…