Recente ontwikkelingen Invoeringswet 7:13 – een update op het gebied van de overdrachtsbelasting


Het is inmiddels duidelijk dat Titel 7.13 BW niet zal worden ingevoerd per 1 juli 2009. Wellicht dat 1 januari 2010 de nieuwe streefdatum wordt, maar gezien het lange wetgevingsproces is verder uitstel niet ondenkbaar. In dit blad is al verschillende keren aandacht besteed aan Titel 7.13 BW1. In dit artikel schets ik de laatste ontwikkelingen op het gebied van de overdrachtsbelasting.

1 Inleiding

Met de invoering van Titel 7.13 BW zal het nieuwe personenvennootschapsrecht van kracht worden. Onder dit nieuwe recht zullen de vennootschap onder firma, de openbare maatschap en stille maatschap niet langer bestaan. Hiervoor in de plaats komen de rechtsvormen stille vennootschap (SV) en openbare vennootschap (OV). De commanditaire vennootschap (CV) blijft bestaan en wordt gerangschikt onder de OV. Zowel de CV als de OV heeft de mogelijkheid om te opteren voor rechtspersoonlijkheid. In dit artikel wordt met de OV met rechtspersoonlijkheid (OVR) mede de CV met rechtspersoonlijkheid (CVR) bedoeld. Voor de volledigheid merk ik op dat het fonds voor gemene rekening (FGR) niet kan opteren voor rechtspersoonlijkheid, tenzij het FGR kan worden aangemerkt als openbare personenvennootschap3.

2 Recente aanpassingen Invoeringswet 7.13

2.1 Algemeen

Op basis van de Wet belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) is de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen (waaronder begrepen de economische eigendom van deze zaken of rechten) belast met overdrachtsbelasting (directe verkrijging). Dit is geregeld in art. 2 Wet BRV.

Daarnaast is op basis van art. 4 Wet BRV de verkrijging van zogenaamde…

Verder lezen
Terug naar overzicht