Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht: een introductie

Burgerlijk procesrecht, ook wel afgekort als Bpr, is een rechtsgebied dat valt onder het privaatrecht. Het regelt de verhoudingen tussen de partijen in een civiele procedure, nog specifieker: het gaat over de regels die betrekking hebben op de rechtsgang bij de civiele rechter. Het omvat de vormvoorschriften en procedureregels waarmee in een civiele procedure wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het beslag leggen op eigendommen van de echtgenoot van iemand die schulden heeft. Mag dat? En hoe dan? Dat wordt in het burgerlijk procesrecht geregeld.

Thema’s burgerlijk procesrecht

 • Absolute en relatieve competentie. Welke rechter is bevoegd om over het geschil te oordelen?

 • Dwangmiddelen. Zoals (conservatoir of executoriaal) beslag, lijfsdwang of een dwangsom.

 • Conservatoir beslag. Dit wordt gelegd om te voorkomen dat goederen worden vervreemd. In Nederland kan dat relatief eenvoudig, maar na het leggen van het beslag moet er binnen een bepaalde periode een eis in hoofdzaak worden ingesteld.

 • Executoriaal beslag. Onder executiebevoegdheid wordt verstaan, de bevoegdheid van de executant om de in een executoriale titel vermelde veroordeling of aanspraak met dwangmiddelen ten uitvoer te leggen.

 • De dwangsom is een middel om het voldoen aan een gerechtelijke of beslissing af te dwingen.

 • Rechtsmiddelen. Een rechtsmiddel wordt ingezet wanneer men het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Door het instellen van een gewoon rechtsmiddel wordt de tenuitvoerlegging van het bestreden  vonnis geschorst. Door het instellen van een buitengewoon rechtsmiddel wordt de executie niet  geschorst.  Gewone rechtsmiddelen zijn: verzet, hoger beroep en cassatie. Buitengewone rechtsmiddelen zijn: derdenverzet en herroeping.

 • Wraking en verschoning van rechters. Partijen kunnen verzoeken om wraking van de rechter die de zaak behandeld, wanneer zij vinden dat de rechter niet onpartijdig is. Een rechter die van mening is dat hij de zaak niet onpartijdig kan behandelen, kan om verschoning verzoeken.

 • Internationaal. Rechtsmacht: is de Nederlandse rechter bevoegd om over het geschil te beslissen? Dit wordt geregeld in het EEX-verdrag (Brussel). Welk recht de rechter vervolgens toe moet passen wordt geregeld in het verdrag Rome I.

Wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht

Met name is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de Wet op de Rechterlijke Organisatie (Ro) van belang in dit rechtsgebied.

Wat biedt Sdu u op het gebied van burgerlijk procesrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van burgerlijk procesrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Burgerlijk procesrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie