Rechtbank Almelo 22-12-1999, 03-05-2000, JAR 2001, 230


Bedrijfsongeval (beroepsziekte: RSI). Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 230.

De werkneemster heeft van juni 1994 tot maart 1997 bij de Hengelose vestiging van de werkgever gewerkt als datatypiste. Zij werd ingeleend via uitzendbureau Randstad. Haar werkzaamheden bestonden uit het invoeren van vrachtbriefgegevens in computerbestanden. Medio maart 1997 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Een week daarna heeft de werkgever besloten de werkneemster niet meer in te lenen. Op 26 september 1997 heeft een door haar ingeschakelde neuroloog aan de huisarts van de werkneemster bericht dat de anamnese van de werkneemster typisch is voor RSI. De werkneemster heeft eind 1997 de werkgever aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Zij stelt dat de werkgever haar zorgplicht ex art. 7:658 BW niet is nagekomen. De werkruimte zou te krap bemeten zijn, er waren geen vaste werkplekken en de werkplekken konden niet aan de ergonomische behoeften van individuele werknemers worden aangepast. Verder waren de werktafels niet in hoogte verstelbaar, kon het beeldscherm niet verplaatst worden, waren er geen documenthouders en voetenbankjes en werd geen voorlichting en/of instructie gegeven. Ook was de werkdruk hoog. De werkgever heeft iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen. De rechtbank oordeelt dat niet relevant is dat de werkneemster haar klachten niet tijdens het werk heeft gemeld. Ten aanzien van art. 7:658 BW overweegt de rechtbank dat zowel de vraag moet worden beantwoord of de werkgeefster aan zijn zorgplicht heeft voldaan als de vraag of er causaal verband bestaat tussen het werk en ziekte. Gelet op de stellingen van partijen en op het bepaalde in art. 7:658 lid 2 BW is het volgens de rechtbank aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht als bedoeld in art. 7:658 lid 1 BW is nagekomen. De rechtbank zal de werkgever daarom hiertoe een bewijsopdracht geven. Alvorens daartoe over te gaan dient de werkgever evenwel de Arbo-jaarverslagen en risico-inventarisatieverslagen en risico-evaluatieverslagen die betrekking hebben op de vestiging Hengelo in het algemeen en de afdeling van de werkneemster in het bijzonder over de jaren 1994 en 1997 in het geding te brengen

Verder lezen
Terug naar overzicht