Rechtbank Amsterdam 15-05-2002, JAR 2002, 129


Sollicitatie (geen baangarantie).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 129.

KLS, een dochteronderneming van KLM, is een opleidingsinstituut dat verkeersvliegers opleidt. KLS geeft een wervings- en informatiefolder uit. In deze folder wordt opgemerkt dat al tijdens de selectie tot verkeersvlieger aan een veertigtal kandidaten een garantie wordt gegeven voor een aansluitend dienstverband bij KLM. Als de selectie goed wordt doorlopen, kan een kandidaat ofwel een opleidingsen arbeidscontract met KLM krijgen ofwel op eigen risico de opleiding doorlopen. Twee kandidaten die de selectieprocedure met succes hebben doorlopen vorderen dat KLM aan hen een baangarantie aanbiedt. KLM heeft dit niet gedaan omdat zij stelt dit jaar geen enkele baangarantie te kunnen geven. De kandidaten vorderen dat KLM hiertoe verplicht wordt, althans hun schade door het niet bieden van de baangarantie vergoedt, primair op de grond dat KLM hiertoe een aanbod heeft gedaan dat zij aanvaard hebben en subsidiair vanwege onrechtmatig handelen door KLM. De rechtbank is van mening dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan KLM de baangarantie dient aan te bieden omdat KLM ter zake geen aanbod heeft gedaan dat door de kandidaten aanvaard kon worden. De folder van KLS houdt geen voldoende bepaald aanbod in waaruit de wil van KLM blijkt om gebonden te zijn. De folder heeft een wervend en informatief karakter en kan niet worden gezien als een aanbod tot een baangarantie. Hetzelfde geldt voor de mededeling dat KLM jaarlijks baangaranties geeft en een brief waarin zij aangeeft dat na afloop van de selectievergaderingen het aantal door de KLM in opleiding te nemen leerlingen wordt vastgesteld. Ook deze mededeling en brief zijn niet aan te merken als concrete aanbiedingen. KLM heeft evenmin onrechtmatig gehandeld door geen baangarantie te verstrekken. Uit de hiervoor genoemde mededelingen is immers in redelijkheid niet van de wil van KLM gebleken om hiertoe een overeenkomst te sluiten. Derhalve heeft KLM niet dermate misleidende informatie verstrekt dat hierdoor bij de kandidaten het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat zij, bij het met goed gevolg voltooien van hun opleiding, voor een baangarantie in aanmerking zouden komen.

Verder lezen
Terug naar overzicht