Rechtbank Roermond 12-07-2001, JAR 2001, 173


CAO. Voorlopige voorziening (wraking kantonrechter).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 173.

De werkgever heeft in hoger beroep een incidentele memorie genomen tot vernietiging van een vonnis dat de kantonrechter heeft gewezen in een geschil tussen hem en een werknemer. De werkgever stelt dat bij het wijzen van dit vonnis sprake is geweest van objectieve danwel subjectieve partijdigheid van de kantonrechter omdat deze in de bodemprocedure heeft moeten oordelen over dezelfde rechtsvragen en hetzelfde feitencomplex als reeds eerder aan de orde waren geweest in een voorlopige voorzieningenprocedure ex art. 116 Rv, waarin hij al een voor de werknemer toewijzend vonnis had gewezen. De rechtbank stelt voorop dat, tot het tegendeel blijkt, uitgangspunt moet zijn dat van een kantonrechter een eerlijke en onbevooroordeelde afwikkeling kan worden verwacht van de zaken die hij behandelt. De werkgever heeft ook niet betwist dat de kantonrechter in casu aan deze eis van subjectieve onpartijdigheid voldoet. Met betrekking tot de objectieve partijdigheid merkt de rechtbank op dat het enkele feit dat een kantonrechter in een bodemprocedure een zelfde zaak moet beoordelen als hij reeds gedaan had in een voorlopige voorzieningenprocedure, er in het algemeen niet toe leidt dat een objectief bezien gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid van de desbetreffende kantonrechter dient te worden aangenomen. Dit kan anders zijn als in beide procedures dezelfde vraag aan de orde was. In het onderhavige geval was dit naar het oordeel van de rechtbank het geval, nu de kantonrechter zowel in de voorlopige voorzieningenzaak als in de bodemprocedure de vraag moest beantwoorden of een bepaalde CAO van toepassing was. In een dergelijke situatie kan bij de rechtzoekende een objectief gerechtvaardigde twijfel bestaan dat de kantonrechter zich niet vrij zal achten om in de bodemprocedure tot een ander standpunt te komen dan hij eerder had ingenomen. De rechtbank vernietigt het vonnis en verwijst de zaak terug naar de kantonrechter

Verder lezen
Terug naar overzicht