Rechtbank Utrecht 03-09-1997, JAR 2000, 13


Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 13.

Een werkneemster, directeur human-resources, overkomt tijdens een door de werkgever georganiseerde "kick-off-meeting" een ongeval. De werkneemster heeft deel genomen aan een autorit met een Landrover over de hei en heeft daarbij twee rugwervels gebroken. Hoewel dit onderdeel van het programma door een derde was georganiseerd acht de werkneemster de werkgever op grond van art. 1638x BW (oud) aansprakelijk voor de schade tengevolge van dit ongeval. De werkneemster vordert een schadevergoeding en smartengeld. De kantonrechter wijst de vordering af. De rechtbank overweegt dat een redelijke uitleg van de zorgplicht ex art. 1638 x BW (oud) met zich meebrengt dat deze zorgplicht zich ook uitstrekt tot door de werkgever georganiseerde activiteiten, indien deze zijn aan te merken als door de werknemer te verrichten werkzaamheden, althans indien tussen die activiteiten en de door de werknemer verrichte werkzaamheden voldoende nauw verband bestaat. Dat is in dit geval zo. Vaststaat dat de autorit plaatsvond na het zakelijk ochtendprogramma (bekendmaking van de resultaten) en voor de afsluitende zakelijke bijeenkomst de volgende morgen (toespraak directie). Daaraan doet niet af dat deelname aan het evenement facultatief was, waarbij de rechtbank in aanmerking neemt dat de werkneemster zich uit hoofde van haar functie moeilijk aan deelname kon onttrekken. De rechtbank is van oordeel dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan door een auto te huren die niet van veiligheidsriemen was voorzien. Daarbij is niet relevant dat de organisatie van het evenement aan een derde was uitbesteed, nu de werkgever aansprakelijk is voor gedragingen van door hem ingeschakelde hulppersonen. De rechtbank vernietigt het vonnis van de kantonrechter en verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de door de werkneemster geleden schade, nader op te maken bij staat.

Verder lezen
Terug naar overzicht