Rechtbank Utrecht 07-11-2001, JAR 2001, 253


Ziekte. Gefixeerde schadevergoeding. Kennelijk onredelijk ontslag. Opzegtermijn.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 253.

De werkneemster is gedurende 13 jaar in dienst geweest, laatstelijk als hostess, en heeft daarvoor nog drie jaar op uitzendbasis bij de werkgever als koffiedame gewerkt. De werkgever heeft na twee jaar ziekte met toestemming van de RDA de arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 april 2000. De werkneemster stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is en dat de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen. De kantonrechter heeft een vergoeding van NLG 5.000,-- toegekend uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag en de vordering gebaseerd op het onregelmatig zijn van het ontslag afgewezen. Op het, principaal, hoger beroep van de werkgever overweegt de rechtbank dat niet is aangetoond dat er een relevant verband is tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster. Op die grond is het ontslag derhalve niet kennelijk onredelijk. De lengte van het dienstverband van de werkneemster, haar leeftijd en positie op de arbeidsmarkt leiden ook niet tot een ander oordeel. Het feit dat de werkgever, zoals hij ook heeft erkend, een te korte opzegtermijn in acht heeft genomen, kan betrokken worden bij de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. In onderhavige zaak heeft de werkneemster echter een afzonderlijke vordering ingesteld wegens schadeplichtigheid op grond van art. 7:677 lid 2 BW. In een dergelijk geval kan slechts in een uitzonderingssituatie toch het feit dat niet de juiste opzegtermijn in acht is genomen, meewegen bij het beoordelen van het kennelijk onredelijk ontslag. Een dergelijke uitzonderingssituatie doet zich in onderhavig geval niet voor. Ook de te korte opzegtermijn maakt het ontslag dus niet kennelijk onredelijk. Wel oordeelt de rechtbank, op het incidenteel hoger beroep van de werkneemster, dat de opzegtermijn drie maanden te kort was en dat de werkgever derhalve een bedrag gelijk aan het salaris over die maanden (NLG 5.084,09) dient te betalen

Verder lezen
Terug naar overzicht