Rechtbank Zwolle 07-06-2000, JAR 2000, 235


Bepaalde tijd. Ontbindende voorwaarde.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 235.

Een werkneemster treedt per 1 november 1997 als vervanging van een zieke werknemer (haar vader) in dienst voor de duur van diens ziekte met een maximum van 12 maanden. De arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer wordt ontbonden door de kantonrechter waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werkneemster opzegt, omdat de te vervangen werknemer er niet meer is. De werkneemster vordert doorbetaling van loon gedurende de resterende periode van de 12 maanden. De kantonrechter wijst de vordering toe. De rechtbank stelt in hoger beroep voorop dat het einde van een arbeidsovereenkomst, dat afhankelijk is van het intreden van een bepaalde gebeurtenis (in casu herstel zieke werknemer), volgens een objectief kenmerk, dus onafhankelijk van de subjectieve wil van partijen moet kunnen worden vastgesteld. (Zie HR 08-01-1952, NJ 1952, 243). Zelfs indien de werkneemster alleen ter vervanging van haar zieke vader zou zijn aangenomen, dan nog is de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst geen objectief bepaalbare gebeurtenis. Voor de indiensttreding van de werkneemster was immers al bekend dat haar vader bij herstel zijn oude functie niet meer zou uitoefenen. De mogelijkheid van terugkeer kon zich dus niet voordoen, hetgeen de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst krachteloos maakt. Bovendien brengt het uit dienst treden van een vervangen zieke werknemer voor het verstrijken van de overeengekomen contractsduur niet met zich mee dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Het gaat immers om tijdelijke waarneming van een functie en die eindigt niet op het moment dat de vervangen werknemer uit dienst treedt en dus niet terugkeert. (Zie HR 27-11-1998, RvdW 1998, 225, JAR 1999, 13, NJ 1999, 198, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1998, blz. 34). De arbeidsovereenkomst van de werkneemster is dus pas geëindigd na afloop van de maximum duur van 12 maanden en de vordering van de werkneemster is toewijsbaar.

Verder lezen
Terug naar overzicht