Naar de inhoud

Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 [Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018] [Regeling ingetrokken per 2018-01-01]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • eerste opvang: het verzorgen van voortgezet onderwijs voor en het bieden van onderwijsvoorzieningen aan nieuwkomers;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Minister van Economische Zaken;

 • nieuwkomer: leerling die:

  1. vreemdeling is als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000,

  2. geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs volgt,

  3. als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven bij een school, en

  4. op één van de betreffende peildata korter dan twee jaar in Nederland verblijft;

 • nieuwkomer eerste categorie: nieuwkomer die op 1 oktober 2015 nog niet in Nederland was;

 • nieuwkomer tweede categorie: nieuwkomer die op 1 oktober 2015 in Nederland was en op de betreffende peildatum korter dan twee jaar in Nederland is;

 • school: school voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • schoolplan: schoolplan, bedoeld in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De artikelen 3.1 tot en met 3.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

De minister kan het bevoegd gezag voor het kalenderjaar 2017 op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor:

 1. de kosten van de eerste opvang; en

 2. de eenmalige kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

Artikel 4. Bekostigingsbedrag

1.

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, wordt per school berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op de betreffende peildatum, bedoeld in het vierde lid, op de school staat ingeschreven.

2.

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt:

 1. € 2.750 per kwartaal per nieuwkomer eerste categorie;

 2. € 1.025 per kwartaal per nieuwkomer tweede categorie.

3.

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt € 16.000 per school.

4.

De peildata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het kalenderjaar 2017.

Artikel 5. Bekostigingsaanvraag

1.

Het bevoegd gezag dient de aanvraag voor aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3 binnen twee weken na de betreffende peildatum in. Aanvragen die niet op de vijftiende dag van de maand van de peildatum door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

2.

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, dient de school te beschikken over een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de school nog niet eerder aanvullende bekostiging heeft ontvangen van de gemeente voor de organisatie van de eerste opvang. De school bewaart deze verklaring in haar administratie.

3.

Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl.

Artikel 6. Vaststelling, betaling en verantwoording

1.

De aanvullende bekostiging wordt direct vastgesteld in de maand, volgend op de betreffende peildatum.

2.

De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel en kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

3.

De minister betaalt ineens.

4.

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 7. Schoolplan

1.

Het bevoegd gezag geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende bekostiging inzet voor het onderwijskundig beleid en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers.

2.

Het bevoegd gezag informeert de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende bekostiging, over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen van die partijen op een herkenbare manier bij het bepalen van het onderwijskundig beleid.

Artikel 8. Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009

[Wijzigt de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009.]

Artikel 9. Inwerkingtreding en horizonbepaling

1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

2.

Deze regeling vervalt per 1 januari 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker