Regeling dienstreizen defensie [Tekst geldig vanaf 07-10-2017]

[Tekst geldig vanaf 07-10-2017 tot 24-01-2018]De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:


Paragraaf 1. Algemene bepalingen


Artikel 1. Begripsbepaling

 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de minister: de Minister van Defensie;

  2. het BDD: het Besluit dienstreizen defensie;

  3. het IBBAD: het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  4. binnenlandse dienstreis: dienstreis in Nederland;

  5. buitenlandse dienstreis: dienstreis in, naar of uit een gebied buiten Nederland;

  6. DIDO: Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.


Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.


Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten


Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.


Artikel 4. Indeling in groepen

 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  1. groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  2. groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  3. groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  4. groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.


Artikel 5. Indeling in reisklassen

 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.


Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  1. de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  2. de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  1. de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  2. de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.


Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.


Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  1. stalling, garage en parkeren;

  2. parkeerbelasting;

  3. het gebruik van een veer of een brug; en

  4. betaalde tol in Nederland.

 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.


Artikel 9

Vervallen


Artikel 10

Vervallen


Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.


Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten


Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  1. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   1. de lunchcomponent,

   2. de dinercomponent,

   3. de ontbijtcomponent;

  2. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  3. de vergoeding van kleine uitgaven.

 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  1. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   1. 1°.

    de kleine component, en

   2. 2°.

    de grote component;

  2. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  1. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  2. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  3. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  4. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:

  1. voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.

  2. voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.

 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  1. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  2. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  3. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  4. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;

  5. de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.

 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.


Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  1. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  2. vaccinatie;

  3. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  4. uitrusting; en

  5. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 248,85.

 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  1. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  2. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.


Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 1. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 2. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 3. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 4. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.


Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering


Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  1. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  2. burgerlijk ambtenaar defensie:

   1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  1. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  2. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  1. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  2. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 4. Voor de aanspraak op:

  1. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  2. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.


Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, wordt voor de dienstreiziger met de status van militair bij een detachering binnen Nederland, gesteld op:

  1. bij het voorzien in verblijf door het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen;

  2. bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen, met dien verstande dat in afwijking van die regeling de eigen bijdrage voor voeding voor de militair voor wie geen vrijstelling geldt, wordt gesteld op € 186,54.

 2. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, bedraagt voor de dienstreiziger met de status van burgerlijk ambtenaar defensie bij een detachering binnen Nederland:

  1. voor huisvesting: bij het voorzien in verblijf door of vanwege het ministerie: een maandelijkse eigen bijdrage van 3,6 procent van het voor hem geldende salaris, met inachtneming van het maximumbedrag, genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen, voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

  2. voor voeding:

   1. 1°.

    bij het voorzien in verblijf door het ministerie: de aldaar verschuldigde maaltijdprijzen,

   2. 2°.

    bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: € 186,54.

 3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid wordt voor een periode korter dan een maand naar tijdsgelang berekend, waarbij een maand wordt gesteld op dertig dagen.

 4. Het gestelde in artikel 15, vijfde lid, is bij een detachering in Nederland van overeenkomstige toepassing.

 5. Bij een detachering als bedoeld in artikel 14, tweede lid, juncto vierde lid, onderdeel b, van het BDD, bestaat aanspraak op een verblijfkostenvergoeding overeenkomstig paragraaf 3, met dien verstande dat met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van de commandant aanleiding is, de bedragen van de maaltijdcomponenten en de uur component, bedoeld in artikel 12, vierde lid, worden gehalveerd.


Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.


Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen


Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.


Artikel 18. Reisdeclaratie

 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  1. van het reizen per trein;

  2. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  3. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  4. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  5. bedoeld in artikel 13.


Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.


Artikel 20. Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen


Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.


Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Völkers

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8


Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05


Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2018

Reisgebiedsdelen

     

bedragen ontbijt

bedragen lunch

bedragen diner

Bedragen component

 

Ingangsdatum tarief

Val code

bedrag logies

horeca

horeca

horeca

klein

groot

17

NEDERLAND

               

1

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

2

BINNEN NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

194

AFGHANISTAN

               

1

KABUL

1-7-2017

AFN

7.560,00

357,70

596,15

953,85

44,70

 

4

ELDERS

1-7-2017

AFN

4.480,00

211,95

353,30

565,25

26,50

 

134

ALBANIE

               

1

TIRANA

1-7-2017

ALL

15.104,0

937,95

1.563,2

2.501,20

117,25

 

2

ELDERS

1-7-2017

ALL

5.488,00

476,05

793,40

1.269,45

59,50

 

4

TIRANA INTERNATIONAL

1-7-2017

ALL

20.580,0

1.514,7

2.524,5

4.039,15

189,35

 

4

TIRANA SHERATON

1-7-2017

ALL

20.580,0

1.514,7

2.524,5

4.039,15

189,35

 

155

ALGERIJE

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

91,00

9,65

16,05

25,70

1,20

 

91

ANGOLA

               

1

LUANDA

1-7-2017

AOA

38.940,0

2.987,4

4.979,0

7.966,45

373,45

 

3

ELDERS

1-7-2017

AOA

15.720,0

1.157,0

1.928,3

3.085,30

144,60

 

217

ANGUILLA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

191,00

16,55

27,60

44,15

2,05

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-12-2017

USD

287,00

17,80

29,70

47,50

2,25

 

145

ANTIGUA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

185,00

16,75

27,90

44,65

2,10

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-12-2017

USD

208,00

16,65

27,75

44,40

2,10

 

119

ARGENTINIE

               

1

BUENOS AIRES

1-7-2017

USD

175,00

9,10

15,15

24,20

1,15

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

81,00

6,50

10,80

17,30

0,80

 

125

ARMENIE

               

1

YEREVAN

1-7-2017

USD

95,00

7,30

12,15

19,45

0,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

77,00

5,45

9,05

14,45

0,70

 

92

ARUBA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

AWG

325,00

28,15

46,95

75,15

3,50

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2017

AWG

473,00

30,65

51,05

81,70

3,85

 

66

AUSTRALIE

               

1

SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE

1-7-2017

AUD

263,00

21,00

35,00

56,00

2,65

 

2

ELDERS

1-7-2017

AUD

176,00

14,10

23,50

37,60

1,75

 

154

AZERBAIDZJAN

               

2

BAKU

1-7-2017

USD

100,00

8,35

13,95

22,30

1,05

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

63,00

5,45

9,05

14,50

0,70

 

156

BAHAMA S

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

256,00

19,65

32,75

52,40

2,45

 

1

ALLE GEBIEDEN

20-12-2017

USD

268,00

19,75

32,90

52,65

2,45

 

90

BAHRAIN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

BHD

68,00

5,65

9,40

15,05

0,70

 

68

BANGLADESH

               

4

ELDERS

1-7-2017

BDT

2.783,00

251,40

418,95

670,35

31,40

 

73

BARBADOS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

BBD

379,00

45,35

75,60

120,95

5,65

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2017

BBD

502,00

47,25

78,70

125,95

5,90

 

13

BELGIE

               

1

BRUSSEL

1-7-2017

EUR

168,00

13,95

23,25

37,20

1,75

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

156,00

13,00

21,70

34,70

1,65

 

170

BELIZE

               

1

BELIZE CITY

1-7-2017

USD

128,00

9,45

15,75

25,20

1,20

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

116,00

11,35

18,95

30,30

1,40

 

186

BENIN

               

5

ELDERS

1-7-2017

USD

39,00

3,85

6,40

10,25

0,50

 

75

BERMUDA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-12-2017

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 

208

BES-EILANDEN

               

1

BONAIRE

1-7-2017

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 

1

BONAIRE

16-12-2017

USD

263,00

13,05

21,75

34,75

1,65

 

2

ST. EUSTATIUS

1-7-2017

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

2

ST. EUSTATIUS

16-12-2017

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 

3

SABA

1-7-2017

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

3

SABA

16-12-2017

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 

221

BHUTAN

               

1

THIMPHU

1-7-2017

USD

88,00

4,80

8,00

12,80

0,60

 

2

PARO

1-7-2017

USD

86,00

4,65

7,75

12,45

0,60

 

3

PARO (NAK-SEL BOUTIQUE)

1-7-2017

USD

164,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

4

PARO (ZHIWALING RESORT)

1-7-2017

USD

204,00

11,60

19,35

30,95

1,45

 

5

ELDERS

1-7-2017

USD

75,00

4,65

7,75

12,40

0,60

 

191

BOLIVIA

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

55,00

5,15

8,55

13,70

0,65

 

112

BOSNIE/HERZEGOVINA

               

3

SARAJEVO

1-7-2017

BAM

150,00

17,25

28,70

45,95

2,15

 

4

ELDERS

1-7-2017

BAM

94,00

9,25

15,40

24,65

1,15

 

6

BANJA LUKA (BOSNIE)

1-7-2017

BAM

110,00

9,95

16,55

26,50

1,25

 

7

MOSTAR

1-7-2017

BAM

94,00

13,80

22,95

36,75

1,70

 

138

BOTSWANA

               

3

ELDERS

1-7-2017

BWP

869,00

56,35

93,95

150,30

7,05

 

88

BRAZILIE

               

1

SAO PAULO

1-7-2017

BRL

384,00

22,80

38,00

60,80

2,85

 

4

ELDERS

1-7-2017

BRL

245,00

19,60

32,70

52,30

2,45

 

177

BRITSE MAAGDENEILAND

               

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

1-7-2017

USD

209,00

15,35

25,60

41,00

1,90

 

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

15-12-2017

USD

233,00

15,75

26,20

41,95

1,95

 

126

BRUNEI

               

2

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

117,00

6,65

11,05

17,70

0,85

 

53

BULGARIJE

               

3

ELDERS

1-7-2017

BGN

65,00

6,85

11,45

18,30

0,85

 

4

SOFIA

1-7-2017

BGN

190,00

12,85

21,40

34,25

1,60

 

5

VARNA, PLOVDIV

1-7-2017

BGN

104,00

8,65

14,40

23,05

1,10

 

7

BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO TAR

1-7-2017

BGN

104,00

8,65

14,40

23,05

1,10

 

148

BURKINA FASO

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

41,00

6,00

9,95

15,95

0,75

 

203

BURUNDI

               

1

BUJUMBURA

1-7-2017

USD

146,00

11,25

18,70

29,95

1,40

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

20,00

3,40

5,65

9,00

0,40

 

50

CAMBODJA

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

19,00

2,05

3,40

5,45

0,25

 

21

CANADA

               

1

VANCOUVER

1-7-2017

CAD

271,00

19,15

31,95

51,10

2,40

 

2

TORONTO

1-7-2017

CAD

269,00

18,20

30,35

48,55

2,30

 

3

OTTAWA

1-7-2017

CAD

243,00

20,25

33,80

54,05

2,55

 

6

CALGARY

1-7-2017

CAD

214,00

16,45

27,40

43,80

2,05

 

7

MONTREAL

1-7-2017

CAD

217,00

16,60

27,70

44,30

2,10

 

8

ELDERS

1-7-2017

CAD

168,00

15,20

25,35

40,55

1,90

 

219

CENTRAAL AFRIKA

               

1

BANGUI

1-7-2017

USD

79,00

10,65

17,70

28,35

1,35

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

29,00

3,05

5,05

8,10

0,40

 

135

CHAD

               

2

NDJAMENA

1-7-2017

USD

103,00

7,30

12,15

19,40

0,90

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

58,00

5,20

8,70

13,90

0,65

 

162

CHILI

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

148,00

7,70

12,85

20,55

0,95

 

3

SANTIAGO

1-7-2017

USD

164,00

10,15

16,95

27,15

1,25

 

4

VALPARAISO

1-7-2017

USD

150,00

11,05

18,40

29,45

1,40

 

48

CHINA

               

1

BEIJING

1-7-2017

CNY

869,00

78,50

130,80

209,30

9,80

 

3

ELDERS

1-7-2017

CNY

535,00

50,30

83,80

134,05

6,30

 

4

SHANGHAI

1-7-2017

CNY

1.007,00

71,05

118,40

189,45

8,90

 

122

COLOMBIA

               

1

CARTAGENA

1-7-2017

USD

108,00

4,65

7,75

12,35

0,60

 

2

BOGOTA

1-7-2017

USD

125,00

4,35

7,30

11,65

0,55

 

18

ELDERS

1-7-2017

USD

60,00

2,60

4,35

6,90

0,30

 

212

COMOREN

               

1

MORONI

1-7-2017

USD

114,00

10,35

17,20

27,55

1,30

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

53,00

8,00

13,35

21,35

1,00

 

150

CONGO DEM. REP

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

5

KINSHASA

1-7-2017

USD

175,00

11,85

19,80

31,65

1,50

 

184

COSTA RICA

               

1

SAN JOSE

1-7-2017

USD

117,00

10,55

17,55

28,10

1,30

 

5

ELDERS

1-7-2017

USD

70,00

6,90

11,50

18,40

0,85

 

127

CUBA

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

93,00

5,30

8,80

14,10

0,65

 

209

CURACAO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

ANG

314,00

26,10

43,50

69,65

3,25

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2017

ANG

366,00

26,95

44,90

71,85

3,35

 

33

CYPRUS

               

1

ELDERS

1-7-2017

EUR

110,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

22

DENEMARKEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

DKK

1.112,00

150,00

249,95

399,95

18,75

 

87

DJIBOUTI

               

1

DJIBOUTI (HOTEL SHERATON)

1-7-2017

DJF

32.240,0

2.182,0

3.636,0

5.817,00

273,00

 

2

DJIBOUTI

1-7-2017

DJF

17.874,0

1.681,0

2.802,0

4.483,00

210,00

 

4

ELDERS

1-7-2017

DJF

11.424,0

991,00

1.652,0

2.643,00

124,00

 

206

DOMINICA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

200,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

85

DOMINICAANSE REP.

               

2

SANTO DOMINGO

1-7-2017

DOP

6.954,00

579,15

965,25

1.544,40

72,40

 

5

ELDERS

1-7-2017

DOP

1.638,00

166,90

278,20

445,15

20,85

 

12

DUITSLAND

               

1

FRANKFURT A/M

1-7-2017

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

3

BERLIJN

1-7-2017

EUR

135,00

15,50

25,80

41,30

1,95

 

4

BONN

1-7-2017

EUR

124,00

12,60

21,00

33,65

1,60

 

6

ELDERS

1-7-2017

EUR

107,00

10,50

17,45

27,95

1,30

 

8

HAMBURG

1-7-2017

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

9

MUNCHEN

1-7-2017

EUR

162,00

12,45

20,75

33,20

1,55

 

152

ECUADOR

               

1

GUAYAQUIL

1-7-2017

USD

151,00

11,15

18,55

29,70

1,40

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

76,00

8,80

14,65

23,40

1,10

 

35

EGYPTE

               

7

ELDERS

1-7-2017

EGP

1.502,00

135,65

226,05

361,65

16,95

 

9

CAIRO

1-7-2017

EGP

3.027,00

232,20

387,00

619,20

29,05

 

188

EL SALVADOR

               

1

SAN SALVADOR

1-7-2017

USD

136,00

10,40

17,35

27,75

1,30

 

5

ELDERS

1-7-2017

USD

57,00

6,30

10,50

16,80

0,80

 

47

ESTLAND

               

1

TALLINN

1-7-2017

EUR

112,00

13,40

22,30

35,65

1,65

 

4

ELDERS

1-7-2017

EUR

99,00

11,85

19,70

31,55

1,50

 

81

ETHIOPIE

               

1

ADDIS ABEBA (HILTON)

1-7-2017

ETB

5.590,00

290,40

484,00

774,40

36,30

 

3

ELDERS

1-7-2017

ETB

1.134,00

83,45

139,10

222,55

10,45

 

4

ADDIS ABEBA

1-7-2017

ETB

2.946,00

207,95

346,60

554,55

26,00

 

147

FILIPPIJNEN

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

54,00

2,90

4,85

7,75

0,35

 

38

FINLAND

               

1

HELSINKI

1-7-2017

EUR

159,00

15,55

25,95

41,50

1,95

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

136,00

15,00

25,00

40,05

1,90

 

14

FRANKRIJK

               

1

PARIJS

1-7-2017

EUR

169,00

16,50

27,50

44,00

2,05

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

147,00

13,25

22,10

35,35

1,65

 

136

FRANS GUYANA

               

1

CAYENNE

1-7-2017

EUR

70,00

8,00

13,35

21,30

1,00

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

43,00

5,55

9,25

14,80

0,70

 

128

GABON

               

1

LIBREVILLE

1-7-2017

USD

176,00

17,95

29,95

47,90

2,25

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

52,00

6,45

10,75

17,15

0,80

 

141

GAMBIA

               

1

BANJUL

1-7-2017

USD

128,00

8,65

14,40

23,05

1,10

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

18,00

2,65

4,40

7,05

0,35

 

108

GEORGIE

               

1

TBILISI

1-7-2017

GEL

301,00

23,10

38,45

61,55

2,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

GEL

265,00

18,70

31,15

49,85

2,35

 

137

GHANA

               

1

ACCRA

1-7-2017

USD

239,00

17,60

29,30

46,85

2,20

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

151,00

12,05

20,10

32,15

1,50

 

36

GIBRALTAR

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

288,00

11,75

19,60

31,40

1,45

 

23

GRIEKENLAND

               

1

ATHENE

1-7-2017

EUR

133,00

11,50

19,20

30,70

1,45

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

78,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

178

GROENLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

219,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

176

GUADELOUPE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

69,00

8,55

14,25

22,80

1,05

 

207

GUATEMALA

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

97,00

8,40

14,00

22,40

1,05

 

201

GUINEA

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

61,00

8,20

13,65

21,85

1,00

 

144

GUYANA

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

73,00

4,75

7,90

12,65

0,60

 

100

HAITI

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

78,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

5

PORT AU PRINCE

1-7-2017

USD

139,00

9,00

15,00

23,95

1,10

 

172

HONDURAS

               

1

TEGUCIGALPA

1-7-2017

USD

126,00

8,85

14,80

23,65

1,10

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

60,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

72

HONG KONG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

HKD

1.775,00

125,30

208,80

334,10

15,65

 

93

HONGARIJE

               

1

ELDERS

1-7-2017

HUF

28.275,0

1.680,8

2.801,4

4.482,25

210,10

 

2

BUDAPEST

1-7-2017

HUF

111.804,

6.358,6

10.597,

16.956,

794,80

 

2

IERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

152,00

12,65

21,05

33,65

1,60

 

24

IJSLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

ISK

28.098,0

1.821,8

3.036,3

4.858,20

227,75

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-10-2017

ISK

19.544,0

1.695,3

2.825,5

4.520,80

211,90

 

52

INDIA

               

4

ELDERS

1-7-2017

INR

6.435,00

366,00

609,95

975,95

45,75

 

5

NEW DELHI

1-7-2017

INR

7.540,00

768,40

1.280,6

2.049,00

96,05

 

5

NEW DELHI

1-9-2017

INR

10.561,0

810,25

1.350,4

2.160,60

101,30

 

37

INDONESIE

               

1

JAKARTA

1-7-2017

USD

122,00

8,20

13,70

21,95

1,05

 

3

JAKARTA (SPECIAL HOTELS)

1-7-2017

USD

225,00

12,25

20,40

32,65

1,55

 

23

ELDERS

1-7-2017

USD

60,00

4,25

7,10

11,35

0,55

 

129

IRAK

               

1

BAGDAD

1-7-2017

USD

176,00

10,95

18,20

29,15

1,35

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

119,00

8,40

14,00

22,40

1,05

 

54

IRAN

               

1

TEHERAN

1-7-2017

USD

165,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

90,00

4,90

8,15

13,00

0,60

 

9

ISRAEL

               

1

TEL AVIV

1-7-2017

ILS

890,00

55,25

92,05

147,30

6,90

 

3

JERUZALEM

1-7-2017

ILS

612,00

45,05

75,05

120,10

5,65

 

4

HAIFA

1-7-2017

ILS

713,00

48,25

80,40

128,65

6,05

 

5

NAHARIYA EN ELDERS

1-7-2017

ILS

586,00

41,35

68,90

110,20

5,15

 

15

ITALIE

               

1

MILAAN EN PORTE ERCOLE

1-7-2017

EUR

121,00

12,85

21,45

34,35

1,60

 

2

ROME

1-7-2017

EUR

134,00

16,75

27,90

44,65

2,10

 

3

FLORENCE

1-7-2017

EUR

129,00

9,85

16,45

26,30

1,25

 

4

VENETIE

1-7-2017

EUR

185,00

14,80

24,65

39,45

1,85

 

7

ELDERS

1-7-2017

EUR

62,00

9,10

15,20

24,35

1,15

 

8

NAPELS

1-7-2017

EUR

154,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

9

BRESCIA

1-7-2017

EUR

121,00

12,85

21,45

34,35

1,60

 

142

IVOORKUST

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

42,00

4,65

7,75

12,35

0,60

 

151

JAMAICA

               

1

KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM)

1-7-2017

USD

194,00

13,15

21,90

35,00

1,65

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

201,00

3,30

5,55

8,85

0,40

 

3

ELDERS

15-12-2017

USD

270,00

4,45

7,40

11,85

0,55

 

10

JAPAN

               

1

TOKYO

1-7-2017

JPY

18.865,0

1.704,0

2.840,0

4.544,00

213,00

 

16

ELDERS

1-7-2017

JPY

10.047,0

1.066,0

1.776,0

2.842,00

133,00

 

180

JEMEN

               

8

ELDERS

1-7-2017

USD

51,00

5,40

9,00

14,45

0,70

 

30

JORDANIE

               

3

AMMAN

1-7-2017

JOD

104,00

12,45

20,75

33,20

1,55

 

4

ELDERS

1-7-2017

JOD

25,00

3,65

6,10

9,75

0,45

 

71

KAAPVERDISCHE EIL.

               

1

PRAIA

1-7-2017

CVE

10.400,0

1.059,8

1.766,4

2.826,25

132,50

 

4

ELDERS

1-7-2017

CVE

4.953,00

855,25

1.425,4

2.280,70

106,90

 

157

KAMEROEN

               

1

DOUALA

1-7-2017

USD

95,00

8,20

13,70

21,90

1,05

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

50,00

6,05

10,05

16,05

0,75

 

115

KAZACHSTAN

               

2

ALMA ATA

1-7-2017

USD

77,00

8,90

14,85

23,70

1,10

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

54,00

6,50

10,80

17,30

0,80

 

11

KENIA

               

1

NAIROBI

1-7-2017

KES

19.648,0

1.220,1

2.033,5

3.253,70

152,50

 

2

MOMBASA

1-7-2017

KES

14.007,0

231,05

385,10

616,20

28,90

 

3

ELDERS

1-7-2017

KES

10.912,0

164,30

273,80

438,05

20,55

 

109

KOEWEIT

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

KWD

62,00

5,35

8,90

14,25

0,65

 

49

KOREA (ZUID)

               

1

SEOUL

1-7-2017

USD

212,00

24,30

40,55

64,85

3,05

 

8

ELDERS

1-7-2017

USD

111,00

8,15

13,60

21,80

1,00

 

220

KOSOVO

               

1

PRISTINA

1-7-2017

USD

82,00

6,85

11,40

18,25

0,85

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

54,00

5,25

8,75

14,00

0,65

 

59

KROATIE

               

1

ZAGREB

1-7-2017

HRK

702,00

56,10

93,50

149,60

7,00

 

5

ELDERS

1-7-2017

HRK

561,00

39,60

66,00

105,65

4,95

 

158

KYRGYZSTAN

               

2

ELDERS

1-7-2017

KGS

1.932,00

167,60

279,30

446,90

20,95

 

56

LETLAND

               

1

RIGA

1-7-2017

EUR

106,00

7,80

13,05

20,85

1,00

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

84,00

8,25

13,75

22,00

1,05

 

40

LIBANON

               

1

BEIROET

1-7-2017

USD

162,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 

6

ELDERS

1-7-2017

USD

66,00

8,95

14,90

23,80

1,10

 

198

LIBERIA

               

1

MONROVIA

1-7-2017

USD

185,00

11,95

19,95

31,90

1,50

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

57,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

46

LIBIE

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

108,00

7,60

12,70

20,30

0,95

 

116

LITOUWEN

               

1

VILNIUS

1-7-2017

EUR

117,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

79,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 

16

LUXEMBURG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

113

MACEDONIE

               

2

SKOPJE

1-7-2017

MKD

5.455,00

454,30

757,20

1.211,50

56,80

 

3

ELDERS

1-7-2017

MKD

1.960,00

170,00

283,35

453,40

21,25

 

190

MADAGASCAR

               

1

ANTANANARIVO

1-7-2017

USD

136,00

7,05

11,80

18,85

0,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

28,00

3,35

5,55

8,90

0,40

 

175

MALAWI

               

9

ELDERS

1-7-2017

USD

79,00

4,50

7,50

12,00

0,55

 

189

MALEDIVEN

               

1

MALE

1-7-2017

USD

194,00

16,15

26,90

43,05

2,00

 

2

ELDERS (ISLANDS)

1-7-2017

USD

103,00

4,20

7,00

11,20

0,55

 

4

HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE)

1-7-2017

USD

482,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

4

HAA ALIFU (RESORTS)

1-7-2017

USD

482,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

4

HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE)

1-8-2017

USD

334,00

13,65

22,75

36,40

1,70

 

4

HAA ALIFU (RESORTS)

1-8-2017

USD

334,00

13,65

22,75

36,40

1,70

 

5

KAAFU (RESORTS)

1-7-2017

USD

557,00

9,20

15,30

24,50

1,15

 

5

KAAFU (BANDOS)

1-7-2017

USD

557,00

9,20

15,30

24,50

1,15

 

28

MALEISIE OOST

               

1

KUALA LUMPUR

1-7-2017

MYR

458,00

46,65

77,70

124,35

5,85

 

4

ELDERS

1-7-2017

MYR

354,00

26,05

43,40

69,50

3,25

 

149

MALI

               

1

BAMAKO

1-7-2017

USD

106,00

13,20

22,05

35,25

1,65

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

49,00

7,45

12,40

19,80

0,95

 

32

MALTA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

167,00

12,30

20,55

32,85

1,55

 

89

MAROKKO

               

1

CASABLANCA

1-7-2017

MAD

1.311,00

109,20

182,00

291,15

13,65

 

4

RABAT

1-7-2017

MAD

1.259,00

100,60

167,70

268,30

12,60

 

8

ELDERS

1-7-2017

MAD

787,00

71,05

118,40

189,45

8,90

 

124

MARTINIQUE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

70,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 

193

MAURITANIE

               

1

NOUAKCHOTT

1-7-2017

USD

90,00

6,95

11,55

18,45

0,85

 

2

NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM

1-7-2017

USD

114,00

9,10

15,15

24,25

1,15

 

3

NOUADHIBOU

1-7-2017

USD

46,00

5,95

9,95

15,90

0,75

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

35,00

3,60

6,00

9,60

0,45

 

169

MAURITIUS

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

116,00

1,90

3,20

5,10

0,25

 

164

MEXICO

               

4

MEXICO STAD

1-7-2017

MXN

4.332,00

225,00

375,00

600,00

28,00

 

5

ELDERS

1-7-2017

MXN

1.239,00

131,00

219,00

351,00

16,00

 

117

MOLDAVIE

               

3

KISHINEV

1-7-2017

USD

87,00

6,65

11,10

17,75

0,85

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

65,00

5,85

9,75

15,65

0,75

 

70

MONACO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

200,00

10,90

18,15

29,05

1,35

 

199

MONGOLIE

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

31,00

5,85

9,75

15,60

0,75

 

204

MONTENEGRO

               

1

PODGORICA

1-7-2017

EUR

84,00

5,45

9,10

14,60

0,70

 

2

ELDERS

1-7-2017

EUR

53,00

3,30

5,50

8,80

0,40

 

102

MOZAMBIQUE

               

1

MAPUTO

1-7-2017

USD

146,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

53,00

6,85

11,45

18,30

0,85

 

1

ELDERS

1-7-2017

USD

44,00

3,80

6,30

10,10

0,45

 

2

NAYPYITAW

1-7-2017

USD

59,00

4,15

6,90

11,00

0,50

 

165

NAMIBIE

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

35,00

2,90

4,85

7,70

0,35

 

183

NEPAL

               

1

KATHMANDU

1-7-2017

USD

112,00

6,35

10,55

16,90

0,80

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

28,00

2,35

3,90

6,20

0,30

 

211

NICARAGUA

               

1

ELDERS

1-7-2017

USD

69,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

2

MANAGUA

1-7-2017

USD

127,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

79

NIEUW ZEELAND

               

2

AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON

1-7-2017

NZD

274,00

21,05

35,10

56,15

2,65

 

3

ELDERS

1-7-2017

NZD

185,00

19,60

32,65

52,20

2,45

 

130

NIGER

               

5

ELDERS

1-7-2017

USD

61,00

9,00

15,00

24,00

1,10

 

140

NIGERIA

               

2

LAGOS(EKO,FED.PALACE)

1-7-2017

NGN

70.445,0

2.876,4

4.794,1

7.670,60

359,55

 

3

LAGOS

1-7-2017

NGN

19.560,0

1.439,6

2.399,3

3.839,00

179,95

 

6

ELDERS

1-7-2017

NGN

10.440,0

834,60

1.391,0

2.225,65

104,35

 

25

NOORWEGEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

NOK

1.118,00

144,85

241,45

386,30

18,10

 

103

OEGANDA

               

7

ELDERS

1-7-2017

USD

44,00

2,85

4,75

7,60

0,35

 

8

ENTEBBE

1-7-2017

USD

131,00

6,50

10,85

17,35

0,80

 

104

OEKRAINE

               

3

KIEV

1-7-2017

USD

115,00

8,50

14,15

22,60

1,05

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

30,00

4,20

7,00

11,20

0,55

 

105

OEZBEKISTAN

               

4

ELDERS

1-7-2017

USD

42,00

3,80

6,30

10,05

0,45

 

55

OMAN

               

2

MUSCAT

1-7-2017

OMR

75,00

5,10

8,45

13,55

0,65

 

4

ELDERS

1-7-2017

OMR

75,00

4,65

7,75

12,40

0,60

 

6

OOSTENRIJK

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

110,00

16,10

26,85

42,95

2,00

 

18

PAKISTAN

               

9

ISLAMABAD,RAWALPINDI

1-7-2017

PKR

13.530,0

769,50

1.282,5

2.051,95

96,20

 

14

ELDERS

1-7-2017

PKR

6.000,00

441,60

736,00

1.177,60

55,20

 

121

PANAMA

               

2

PANAMA STAD

1-7-2017

PAB

137,00

11,85

19,75

31,60

1,50

 

4

ELDERS

1-7-2017

PAB

125,00

7,40

12,35

19,80

0,95

 

174

PERU

               

1

LIMA

1-7-2017

PEN

507,00

30,15

50,25

80,35

3,75

 

2

ELDERS

1-7-2017

PEN

241,00

18,50

30,85

49,35

2,30

 

42

POLEN

               

2

ELDERS

1-7-2017

PLN

445,00

31,45

52,40

83,80

3,95

 

3

WARSCHAU

1-7-2017

PLN

689,00

48,65

81,10

129,75

6,10

 

26

PORTUGAL

               

1

ELDERS

1-7-2017

EUR

46,00

9,40

15,65

25,05

1,20

 

2

LISSABON

1-7-2017

EUR

103,00

12,80

21,35

34,15

1,60

 

120

PUERTO RICO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

179,00

13,75

22,95

36,70

1,70

 

1

ALLE GEBIEDEN

20-12-2017

USD

286,00

14,85

24,80

39,65

1,85

 

110

QATAR

               

1

DOHA

1-7-2017

USD

268,00

17,40

29,00

46,40

2,20

 

39

ROEMENIE

               

1

BOEKAREST

1-7-2017

RON

595,00

40,25

67,10

107,40

5,05

 

4

ELDERS

1-7-2017

RON

266,00

22,15

36,95

59,10

2,75

 

78

RUSLAND

               

1

MOSKOU

1-7-2017

RUB

10.281,0

509,95

849,90

1.359,85

63,75

 

2

SINT PETERSBURG

1-7-2017

RUB

8.073,00

400,40

667,35

1.067,80

50,05

 

4

ELDERS

1-7-2017

RUB

3.963,00

256,95

428,20

685,15

32,10

 

106

RWANDA

               

1

KIGALI

1-7-2017

USD

137,00

7,80

13,00

20,80

1,00

 

5

ELDERS

1-7-2017

USD

52,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

215

SAINT BARTEHLEMY

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

640,00

17,65

29,45

47,10

2,20

 

205

SAO TOME / PRINCIPE

               

2

SAO TOME

1-7-2017

USD

68,00

7,25

12,10

19,35

0,90

 

3

SAO TOME (OMALI, PESTANA)

1-7-2017

USD

137,00

10,95

18,25

29,20

1,35

 

4

PRINCIPE

1-7-2017

USD

63,00

5,50

9,15

14,65

0,70

 

45

SAOEDI-ARABIE

               

14

ELDERS

1-7-2017

SAR

521,00

45,20

75,30

120,45

5,65

 

131

SENEGAL

               

1

DAKAR

1-7-2017

USD

144,00

11,55

19,25

30,80

1,45

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

62,00

5,85

9,75

15,55

0,75

 

101

SERVIE

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

54,00

5,25

8,75

14,00

0,65

 

4

BELGRADO

1-7-2017

USD

108,00

7,95

13,25

21,20

1,00

 

168

SEYCHELLEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

SCR

1.990,00

219,70

366,15

585,85

27,45

 

132

SIERRA LEONE

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

52,00

4,45

7,45

11,90

0,55

 

80

SINGAPORE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

SGD

335,00

22,65

37,75

60,40

2,85

 

210

SINT MAARTEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

ANG

243,00

20,20

33,70

53,95

2,55

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2017

ANG

284,00

20,95

34,90

55,80

2,60

 

123

SLOVENIE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

EUR

140,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

62

SLOWAKIJE

               

1

BRATISLAVA

1-7-2017

EUR

126,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 

3

ELDERS

1-7-2017

EUR

84,00

7,05

11,70

18,75

0,90

 

111

SOMALIE

               

2

ELDERS

1-7-2017

USD

41,00

3,60

6,00

9,60

0,45

 

4

SPANJE

               

1

MADRID

1-7-2017

EUR

139,00

11,60

19,30

30,90

1,45

 

2

BARCELONA

1-7-2017

EUR

136,00

10,45

17,45

27,90

1,30

 

4

ELDERS

1-7-2017

EUR

102,00

8,85

14,75

23,60

1,10

 

51

SRI LANKA

               

2

ELDERS

1-7-2017

LKR

9.664,00

600,15

1.000,2

1.600,35

75,00

 

213

ST. KITTS AND NEVIS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

192,00

18,85

31,40

50,25

2,35

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-12-2017

USD

274,00

20,15

33,55

53,70

2,50

 

192

ST. LUCIA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

138,00

17,90

29,80

47,70

2,25

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-12-2017

USD

163,00

18,00

30,00

48,00

2,25

 

222

ST.VINCENT-GRENADINE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

140,00

13,15

21,90

35,05

1,65

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-12-2017

USD

150,00

14,10

23,55

37,65

1,75

 

200

SUDAN

               

1

KHARTOUM

1-7-2017

USD

105,00

12,55

20,95

33,55

1,55

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

48,00

3,25

5,40

8,60

0,40

 

31

SURINAME

               

1

ELDERS

1-7-2017

SRD

482,00

27,40

45,65

73,05

3,45

 

2

PARAMARIBO

1-7-2017

SRD

819,00

38,75

64,60

103,35

4,85

 

43

SYRIE

               

1

DAMASCUS

1-7-2017

SYP

66.660,0

3.791,1

6.318,5

10.109,

473,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

SYP

26.106,0

2.174,2

3.623,7

5.797,90

271,80

 

77

TAIWAN

               

1

TAIPEH

1-7-2017

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

181

TAJIKISTAN

               

1

DUSHANBE

1-7-2017

USD

124,00

7,35

12,25

19,60

0,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

27,00

2,65

4,40

7,05

0,35

 

44

TANZANIA

               

5

DAR ES SALAAM

1-7-2017

USD

138,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 

6

ELDERS

1-7-2017

USD

56,00

4,30

7,15

11,45

0,55

 

94

THAILAND

               

1

BANGKOK

1-7-2017

THB

4.433,00

299,95

499,95

799,90

37,50

 

5

ELDERS

1-7-2017

THB

1.471,00

122,50

204,15

326,60

15,30

 

167

TOBAGO AND TRINIDAD

               

1

TOBAGO

1-7-2017

USD

202,00

14,90

24,80

39,70

1,85

 

1

TOBAGO

16-12-2017

USD

225,00

15,25

25,40

40,60

1,90

 

2

TRINIDAD

1-7-2017

USD

184,00

17,30

28,85

46,20

2,15

 

143

TOGO

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

46,00

3,40

5,65

9,05

0,45

 

58

TSJECHIE

               

1

PRAAG

1-7-2017

CZK

4.101,00

265,90

443,20

709,10

33,25

 

3

BRNO

1-7-2017

CZK

3.763,00

169,70

282,80

452,50

21,20

 

8

ELDERS

1-7-2017

CZK

1.248,00

74,20

123,65

197,85

9,25

 

10

CESKY KRUMLOV

1-7-2017

CZK

3.920,00

185,45

309,10

494,60

23,20

 

12

PLZEN

1-7-2017

CZK

2.544,00

138,35

230,55

368,90

17,30

 

163

TUNESIE

               

1

TUNIS

1-7-2017

TND

206,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

2

ELDERS

1-7-2017

TND

154,00

12,30

20,50

32,75

1,55

 

27

TURKIJE

               

1

ISTANBUL

1-7-2017

TRY

519,00

36,60

61,00

97,60

4,55

 

2

ANTALYA

1-7-2017

TRY

376,00

31,35

52,20

83,55

3,90

 

3

ANKARA

1-7-2017

TRY

353,00

29,45

49,05

78,50

3,70

 

5

ELDERS

1-7-2017

TRY

206,00

21,00

34,95

55,95

2,60

 

6

IZMIR

1-7-2017

TRY

462,00

38,45

64,10

102,55

4,80

 

146

TURKMENISTAN

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

59,00

3,85

6,40

10,25

0,50

 

179

URUGUAY

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

88,00

8,30

13,80

22,05

1,05

 

82

VENEZUELA

               

1

CARACAS

1-7-2017

USD

104,00

4,65

7,80

12,45

0,60

 

1

CARACAS

2-7-2017

USD

113,00

10,20

16,95

27,15

1,25

 

5

ELDERS

1-7-2017

USD

28,00

2,15

3,55

5,65

0,25

 

5

ELDERS

2-7-2017

USD

108,00

7,95

13,25

21,20

1,00

 

84

VER.ARAB.EMIR.

               

1

DUBAI

1-7-2017

AED

857,00

55,55

92,60

148,15

6,95

 

2

ABU DHABI

1-7-2017

AED

884,00

52,55

87,60

140,15

6,55

 

4

ELDERS

1-7-2017

AED

696,00

53,40

89,00

142,45

6,70

 

1

VERENIGD KONINKRIJK

               

1

LONDEN

1-7-2017

GBP

183,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

2

ELDERS

1-7-2017

GBP

155,00

10,50

17,50

27,95

1,30

 

19

VERENIGDE STATEN

               

1

NEW YORK

1-7-2017

USD

254,00

14,45

24,10

38,55

1,80

 

2

CHICAGO

1-7-2017

USD

269,00

11,00

18,35

29,35

1,35

 

4

BOSTON

1-7-2017

USD

276,00

12,45

20,75

33,20

1,55

 

5

SAN FRANCISCO

1-7-2017

USD

271,00

12,20

20,35

32,55

1,50

 

6

LOS ANGELES

1-7-2017

USD

261,00

11,20

18,65

29,85

1,40

 

7

HONOLULU

1-7-2017

USD

276,00

10,70

17,85

28,55

1,35

 

8

PHILADELPHIA

1-7-2017

USD

237,00

11,25

18,70

29,95

1,40

 

9

MIAMI

1-7-2017

USD

250,00

10,20

17,05

27,25

1,30

 

10

MAAGDENEILANDEN

1-7-2017

USD

244,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

10

MAAGDENEILANDEN

15-12-2017

USD

371,00

17,55

29,25

46,80

2,20

 

11

ELDERS

1-7-2017

USD

192,00

9,50

15,85

25,35

1,20

 

17

WASHINGTON DC, NORFOLK

1-7-2017

USD

221,00

15,65

26,05

41,70

1,95

 

202

VIETNAM

               

1

HANOI

1-7-2017

USD

99,00

7,60

12,65

20,30

0,95

 

3

ELDERS

1-7-2017

USD

37,00

3,50

5,85

9,35

0,45

 

114

WIT RUSLAND

               

1

MINSK

1-7-2017

USD

119,00

11,15

18,60

29,80

1,40

 

2

ELDERS

1-7-2017

USD

49,00

5,20

8,65

13,85

0,65

 

173

ZAMBIA

               

3

ELDERS

1-7-2017

USD

54,00

3,45

5,80

9,25

0,45

 

166

ZIMBABWE

               

2

HARARE

1-7-2017

USD

124,00

9,55

15,90

25,45

1,20

 

4

ELDERS

1-7-2017

USD

75,00

5,75

9,60

15,35

0,70

 

214

ZUID SUDAN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

USD

52,00

4,30

7,20

11,50

0,55

 

86

ZUID-AFRIKA

               

1

KAAPSTAD

1-7-2017

ZAR

1.610,00

76,20

126,95

203,15

9,50

 

2

JOHANNESBURG

1-7-2017

ZAR

1.958,00

84,10

140,15

224,20

10,50

 

3

PRETORIA

1-7-2017

ZAR

1.566,00

77,70

129,50

207,15

9,70

 

7

ELDERS

1-7-2017

ZAR

885,00

62,45

104,05

166,50

7,80

 

7

ZWEDEN

               

1

STOCKHOLM EN MALMO

1-7-2017

SEK

2.088,00

153,70

256,15

409,80

19,20

 

2

ELDERS

1-7-2017

SEK

1.394,00

120,95

201,60

322,55

15,10

 

8

ZWITSERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2017

CHF

222,00

16,35

27,25

43,55

2,05

 

Bijlage D. bij de Regeling dienstreizen defensie

Gebieden met polaire koude in de winter

Canada

Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China

Peking

Finland

Helsinki

Groenland

Nuuk

IJsland

Reykjavik

Korea

Seoul

Noord- en Zuidpool

 

Noorwegen

Oslo

Oekraïne

Kiev

Polen

Warschau

Russische Federatie

Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk

Falkland Eilanden

Verenigde Staten

Chicago

Zweden

Stockholm

Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola

Luanda

Bahama’s

Nassau

Bangladesh

Chittagong, Dhaka

Barbados

Bridgetown

Belize

Belmopan

Benin

Cotonou

Bolivia

Santa Cruz

Brazilië

Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Cambodja

Phnom Penh

Colombia

Barranquilla

Costa Rica

San Jose

Cuba

Havanna

Djibouti

Djibouti

Dominicaanse Republiek

Santo Domingo

El Salvador

San Salvador

Ecuador

Guayaquil

Filipijnen

Manilla

Frans Guyana

Cayenne

Gabon

Libreville

Ghana

Accra

Guatemala

de stad Guatemala

Guyana

Georgetown

Haïti

Port au Prince

Honduras

Tegucigalpa

Hongkong

Hongkong

India

Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië

Jakarta

Irak

Bagdad

Ivoorkust

Abidjan

Jamaica

Kingston

Kameroen

Douala, Yaoundé

Kenia

Mombasa, Nairobi

Koeweit

Koeweit

Laos

Vientiane

Liberia

Monrovia

Madagaskar

Antananarivo

Maleisië

Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali

Bamako

Martinique

Fort-de-France

Mexico

Acapulco

Mozambique

Maputo

Myanmar (Birma)

Rangoon

Nederlandse Antillen

Willemstad

Nicaragua

Managua

Nigeria

Lagos

Oeganda

Kampala

Oman

Muscat

Pakistan

Karachi

Panama

Panama

Paraguay

Asunción

Puerto Rico

San Juan

Saoedi Arabië

Jeddah, Riyad

Senegal

Dakar

Sierra Leone

Freetown

Singapore

Singapore

Somalië

Mogadishu

Sri Lanka

Colombo

Sudan

Khartoem

Suriname

Paramaribo

Tanzania

Dar es Salaam

Thailand

Bangkok

Trinidad

Piarco, Port of Spain

Venezuela

Caracas

Verenigde Arabische Emiraten

Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten

Hawaii, Miami

Vietnam

Ho Chi Minhstad

Zaïre

Kinshasa

Zambia

Lusaka

Gebieden met tropische warmte in de maanden Mei tot en met September

Egypte

Cairo

Libanon

Beiroet

Libië

Tripoli

Tunesië

Tunis

Gebieden met tropische warmte in de maanden September tot en met Maart

Uruguay

Montevideo

Zuid Afrika

Kaapstad

Voetnoten:

 1. Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.

Verder lezen
Terug naar overzicht