Naar de inhoud

Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren en artikel 120b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1. : De bestuurlijke boete

Artikel 1.1. Definitiebepaling

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.

Artikel 1.2. Indeling categorieën bestuurlijke boete

De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen die horen bij de boetecategorieën die in de bijlage bij deze regeling voor desbetreffende overtredingen zijn vastgelegd.

Hoofdstuk 1a. Registers

§ 1. Aanwijzing registers

Artikel 1.3. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke, betrokkene onderscheidenlijk bewerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • register: geautomatiseerde gegevensbank.

Artikel 1.4. Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op de aanwijzing van een register, bedoeld in artikel 1.27, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

Artikel 1.5. Aanvraag tot aanwijzing register

1.

Een aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend bij de minister.

2.

Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

 1. bewijsstukken dat voldaan wordt aan de artikelen 1.6 en 1.7, en

 2. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst en een gegevensleveringsovereenkomst wordt gesloten, indien het register wordt aangewezen.

Artikel 1.6. Voorwaarden voor aanwijzing register

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.4, vindt plaats, indien:

 1. de beheerder van het register een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon is in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

 2. het register schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar is voor degene die gegevens in het register meldt;

 3. de beheerder van het register de geregistreerde gegevens elektronisch en tijdig kan uitwisselen met de minister;

 4. de beheerder van het register passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen teneinde verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen;

 5. de beheerder van het register de geregistreerde gegevens overeenkomstig deze paragraaf verwerkt en slechts voor andere doelen gebruikt dan verwerking overeenkomstig deze paragraaf, nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;

 6. de beheerder van het register zorg draagt voor de kwaliteit van de gegevens.

Artikel 1.7. Aanvullende bepalingen aangewezen register

1.

De beheerder van een aangewezen register:

 1. verwerkt de gegevens die worden gemeld;

 2. verstrekt degene die de gegevens meldt, digitaal of schriftelijk bewijs van de registratie of de wijziging daarvan, en

 3. verstrekt de minister op zijn verzoek een overzicht van de gegevens die in het register zijn geregistreerd.

2.

De beheerder van het register bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vijf jaar, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop de gegevens zijn geregistreerd.

3.

Indien de beheerder van een register meent dat de gegevens van degene die de gegevens meldt correct zijn vastgelegd, maar deze persoon dit standpunt bestrijdt, registreert de beheerder dat de degene die gegevens heeft gemeld zijn gegevens als niet correct beschouwt.

Artikel 1.8. Privacywetgeving

1.

De minister is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het register.

2.

Een beheerder van een register is bewerker van de persoonsgegevens.

3.

Op verzoek van degene die de gegevens meldt, verstrekt de beheerder van een register informatie aan deze persoon om hem zijn rechten te kunnen laten uitoefenen en de plichten na te leven als bedoeld in hoofdstuk 5 en 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens, waaronder in elk geval wordt verstaan dat de beheerder deze persoon inzage geeft in de gegevens die de met betrekking tot hem geregistreerd zijn.

4.

De minister en de beheerder van een register verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving mogelijk te maken. Op verzoek van de minister toont de beheerder aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

5.

De beheerder van het register stelt de minister te allen tijde kosteloos in de gelegenheid alle benodigde controles, gericht op de uitvoering van deze paragraaf en de naleving de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving, uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 1.9. Onvoorziene situatie

De beheerder van een register die vanwege een onvoorziene situatie niet kan voldoen aan de artikelen 1.6 tot en met 1.8 stelt de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 1.10. Intrekking, schorsing of beëindiging aanwijzing

1.

De minister kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 1.4, intrekken of schorsen, indien de beheerder van een aangewezen register niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 1.7 tot en met 1.9.

2.

Indien de aanwijzing van een register wordt ingetrokken, geschorst of anderzijds beëindigd:

 1. verstrekt de beheerder van het register de geregistreerde gegevens aan de minister of geeft de minister de opdracht aan de beheerder van een register de gegevens te vernietigen, en

 2. verleent de beheerder van het register alle medewerking aan de minister of de beheerder van een ander aangewezen register ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de gegevens.

Artikel 1.11. Aanvullende bepalingen melding diergeneesmiddelen

1.

De gegevens, bedoeld in artikel 3.3 van de Regeling houders van dieren en artikel 5.11 van de Regeling diergeneeskundigen, die worden gemeld in een register als bedoeld in artikel 1.4, worden verwerkt met als doel het in het belang van de bescherming van diergezondheid en volksgezondheid verkrijgen van inzicht in de aflevering, toepassing en ontvangst van diergeneesmiddelen, het hiermee bevorderen van een verantwoord en weloverwogen gebruik van diergeneesmiddelen en een effectief systeem van toezicht op en handhaving van de regelgeving.

2.

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.4.

3.

Op een aanvraag tot een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.4, wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist.

4.

De minister kan de termijn, bedoeld in het derde lid, eenmaal met zes weken verlengen.

5.

De informatie, bedoeld in artikel 1.27, tweede lid, van het Besluit houders van dieren, betreft ten minste informatie over:

 1. individuele gegevens omtrent het gebruik van antimicrobiële diergeneesmiddelen op basis van de gegevens, bedoeld in artikel 3.4, van de Regeling houders van dieren en artikel 5.11 van de Regeling diergeneeskundigen;

 2. algemene gegevens over het gebruik van antimicrobiële diergeneesmiddelen.

§ 2. Goedkeuring tarieven registers

Artikel 1.12. Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op tarieven voor een vergoeding als bedoeld in artikel 1.27, vierde lid, van het Besluit houders van dieren.

Artikel 1.13. Goedkeuring tarieven registers

1.

De goedkeuring van tarieven voor een vergoeding als bedoeld in artikel 1.12, wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden.

2.

De tarieven worden per kalenderjaar goedgekeurd.

3.

Ten behoeve van de goedkeuring verschaft de beheerder van een register alle noodzakelijke informatie, welke informatie vergezeld gaat van een controleverklaring, opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.

Van een besluit tot goedkeuring van tarieven wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Hoofdstuk 2. : Overige bepalingen

Artikel 2.1. Wijziging Regeling bestuurlijke boetes GWWD

[Wijzigt de Regeling bestuurlijke boetes GWWD.]

Artikel 2.3. Wijziging Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

[Wijzigt de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.]

Artikel 2.4. Wijziging Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

[Wijzigt de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.]

Artikel 2.5. Wijziging Landbouwkwaliteitsregeling 2007

[Wijzigt de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.]

Artikel 2.6. Intrekking Regeling vleeskeuring

De Regeling vleeskeuring wordt ingetrokken.

Artikel 2.7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

Artikel 2.8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Bijlage als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Wet dieren

Categorie

Artikel 2.7, derde lid

2

Artikel 2.8, eerste lid, onderdelen b en c

4

Artikel 2.17, eerste lid

4

Artikel 2.19, eerste lid, voor zover dit artikellid betrekking heeft op het verrichten van een handeling die niet is toegestaan krachtens een vergunning.

4

Artikel 3.4, eerste lid

3

Artikel 3.4, tweede lid

4

Artikel 5.10, eerste lid

4

Artikel 5.11, eerste lid

4

Artikel 5.12, eerste lid

4

Artikel 5.15, eerste lid

4

Besluit diergeneeskundigen

 

Artikel 5.8, eerste lid

3

Regeling diergeneeskundigen

 

Artikel 5.11

3

Artikel 5.12

3

Besluit diergeneesmiddelen

 

Artikel 2.13, onderdelen a tot en met g en k

4

Artikel 2.13, onderdelen h, i en j

3

Artikel 3.9, eerste lid

4

Artikel 4.8

4

Artikel 4.20, eerste lid

2

Artikel 4.20, tweede lid

3

Artikel 4.22

4

Artikel 5.7

4

Artikel 6.2, eerste lid

4

Artikel 6.3, eerste, derde en vierde lid,

4

Artikel 7.1, in samenhang met artikel 7.2, eerste lid

4

Artikel 7.1, in samenhang met artikel 7.3, eerste lid

4

Artikel 7.1, in samenhang met artikel 7.4, eerste lid

4

Artikel 7.1, in samenhang met artikel 7.6, eerste lid, onderdelen a tot en met f, h en i

4

Artikel 7.1, in samenhang met artikel 7,6, eerste lid, onderdeel g

3

Artikel 7.10, eerste lid

4

Regeling diergeneesmiddelen

 

Artikel 2.32

4

Artikel 2.39

4

Artikel 3.11

3

Artikel 4.5, eerste lid

4

Artikel 4.6, eerste lid

3

Artikel 4.8

3

Artikel 4.9, eerste lid

4

Artikel 4.10

3

Artikel 4.11

3

Artikel 4.13

3

Artikel 4.15

4

Artikel 4.16

4

Artikel 4.17

4

Artikel 4.22

3

Artikel 5.2

3

Artikel 5.3

3

Artikel 5.4

3

Artikel 5.5

3

Artikel 5.6

4

Artikel 5.7, eerste lid

3

Artikel 5.8, eerste en tweede lid

3

Artikel 5.9, met uitzondering van het toepassen van diergeneesmiddelen

3

Artikel 5.10, aanhef en onderdelen, e en f, met uitzondering van het toepassen van diergeneesmiddelen

3

Artikel 5.11

3

Artikel 5.14, derde en vierde lid

3

Artikel 5.15, eerste lid

3

Artikel 5.16, eerste lid

2

Artikel 5.17

3

Artikel 6.1

4

Artikel 6.2, eerste tot en met derde lid

3

Artikel 6.3

4

Artikel 6.4, eerste en derde lid

4

Artikel 7.11, in samenhang met artikel 7.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

3

Artikel 7.12, vierde lid, in samenhang met artikel 7.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

3

Artikel 7.12, vijfde lid, in samenhang met artikel 7.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

3

Artikel 7.13, eerste, derde en vierde lid, in samenhang met artikel 7.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

3

Artikel 8.1

4

Artikel 8.2

4

Artikel 8.3, eerste lid

4

Artikel 8.4, eerste lid

4

Artikel 8.5, tweede tot en met vierde lid

4

Artikel 8.8, eerste lid

4

Artikel 8.9

4

Artikel 8.10

4

Artikel 8.12

3

Besluit dierlijke producten

 

Artikel 2.2

3

Artikel 2.3

3

Artikel 2.4, eerste tot en met vierde lid

3

Artikel 2.4, zesde lid

2

Regeling dierlijke producten

 

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op artikel 8, derde lid, en bijlage V, punt 7, punt 8.1, onderdelen a tot en met e en punt 11.3, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 999/2001

4

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op bijlage V, punt 8.1, onderdeel f, van verordening (EG) nr. 999/2001

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op bijlage V, punt 11.3, onderdelen a en c, van verordening (EG) nr. 999/2001

2

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel b

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 3, 4, eerste tot en met derde lid, 5, tweede lid, laatste alinea, en vierde lid, onderdelen a en b, en artikel 6, derde lid, van verordening (EG) nr. 852/2004

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 852/2004

4

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 5, vierde lid, onderdeel c, en 6, tweede lid, laatste alinea, van verordening (EG) nr. 852/2004

2

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel d

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel e

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel g, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 2 en 4 van verordening (EG) nr. 2075/2005

4

Artikel 2.5

3

Artikel 2.24

2

Artikel 2.25a

2

Artikel 3.2, eerste lid

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, eerste lid, 11, eerste lid, onderdeel c, 14, 21, eerste tot en met derde lid, 22, eerste en tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 24, 25, 26, eerste en tweede lid, 28, 29, eerste tot en met derde lid, 31, eerste lid, 32, eerste lid, 35, 36, 41, eerste lid en tweede lid, onderdelen c en d, en 48, eerste, vierde en vijfde lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 6, eerste lid, 11, eerste lid, onderdelen a, b en d, 12, 13, 43, eerste tot en met derde lid, en 44, derde lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009

4

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 3, 5, tweede lid, 6, derde, vierde en vijfde lid, 10, eerste lid, 11, tweede en derde lid, 12, tweede en derde lid, 13, 15, 17, 19, onderdelen b en c, 20, eerste en tweede lid, 22, eerste lid, 23, 24, 25, eerste en derde lid, 27, tweede en derde lid, 28, tweede en vierde lid, van verordening (EU) nr. 142/2011

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 8, eerste lid, 9, 19, onderdeel c, en 21, eerste lid, van verordening (EU) nr. 142/2011

4

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel c

3

Artikel 3.4

3

Artikel 3.18

3

Artikel 3.22, eerste, derde en vierde lid

2

Artikel 3.22, tweede lid

3

Artikel 3.22, vijfde lid

1

Artikel 3.23

2

Artikel 3.24

2

Artikel 3.25

2

Artikel 3.26

2

Besluit diervoeders

 

Artikel 3.6

4

Artikel 3.7

4

Regeling diervoeders 2012

 

Artikel 3

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.9 van de Regeling diergeneesmiddelen

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.10 van de Regeling diergeneesmiddelen

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.12 van de Regeling diergeneesmiddelen

3

Artikel 7, eerste lid

4

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 24 van verordening (EG) nr. 183/2005

2

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, 5, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid, en 9, eerste en tweede lid, van verordening (EG) nr. 183/2005

3

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 6, eerste en derde lid, 7, eerste lid, 10 en 23, eerste lid, van verordening (EG) nr. 183/2005

4

Artikel 14

4

Artikel 15

4

Artikel 20, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 16 van verordening (EG) nr. 178/2002

3

Artikel 20, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 11, 12, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 18 en 20 van verordening (EG) nr. 178/2002

4

Artikel 21, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 20, eerste lid, en 25, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 1829/2003

2

Artikel 21, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 16, eerste en tweede lid, en 21, eerste en derde lid, van verordening (EG) nr. 1829/2003

4

Artikel 22

3

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 16, eerste tot en met vijfde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

2

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 3, derde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

3

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 3, eerste en vierde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

4

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 11, tweede tot en met vijfde lid, 14, eerste en tweede lid, 15, 16, 17, eerste en tweede lid, 18, 19, 22, eerste lid, 23, eerste lid, 24, vijfde lid, tweede volzin, en zesde lid, en 25, vierde lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

2

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 5, eerste en tweede lid, 8, eerste lid, 9, 11, eerste lid, 13, eerste en tweede lid en 20, eerste lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

3

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, 6, eerste lid en 13, derde lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

4

Artikel 29

4

Artikel 30

2

Artikel 31

4

Artikel 32, eerste lid

4

Artikel 32, tweede en derde lid

2

Artikel 57

4

Artikel 62

4

Artikel 63

2

Besluit houders van dieren

Categorie

Artikel 1.6, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 1.7, onderdelen a tot en met g

2

Artikel 1.8, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 1.13, eerste en tweede lid

2

Artikel 1.14, eerste lid

2

Artikel 1.17

2

Artikel 1.18

2

Artikel 1.22

3

Artikel 1.24

2

Artikel 1.27, eerste lid

3

Artikel 1.28, eerste en tweede lid

3

Artikel 2.3

2

Artikel 2.4

2

Artikel 2.5

2

Artikel 2.7

3

Artikel 2.8

3

Artikel 2.9

3

Artikel 2.10

3

Artikel 2.13

2

Artikel 2.14

2

Artikel 2.15, tweede lid

2

Artikel 2.16

2

Artikel 2.17

2

Artikel 2.18

2

Artikel 2.19

2

Artikel 2.20

2

Artikel 2.21

2

Artikel 2.22

2

Artikel 2.23

2

Artikel 2.24

2

Artikel 2.25

2

Artikel 2.26

2

Artikel 2.27

2

Artikel 2.31

2

Artikel 2.32

2

Artikel 2.33

2

Artikel 2.34

2

Artikel 2.35, eerste lid

2

Artikel 2.36

2

Artikel 2.37

2

Artikel 2.38

2

Artikel 2.39

2

Artikel 2.40

2

Artikel 2.41

2

Artikel 2.42

2

Artikel 2.43

2

Artikel 2.44

2

Artikel 2.45

2

Artikel 2.46

3

Artikel 2.50

2

Artikel 2.51

2

Artikel 2.52, eerste en tweede lid

2

Artikel 2.53

2

Artikel 2.54, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 2.55, eerste en tweede lid

2

Artikel 2.56

2

Artikel 2.57

2

Artikel 2.58

2

Artikel 2.59

2

Artikel 2.61

2

Artikel 2.62, eerste lid

2

Artikel 2.63, tweede lid

2

Artikel 2.64, derde lid

2

Artikel 2.65, eerste lid

2

Artikel 2.65c

2

Artikel 2.65d

2

Artikel 2.65e

2

Artikel 2.65f

2

Artikel 2.68

2

Artikel 2.69, derde lid

2

Artikel 2.70

2

Artikel 2.71

2

Artikel 2.72

2

Artikel 2.73

2

Artikel 2.74

2

Artikel 2.75

2

Artikel 2.76

2

Artikel 2.76c

2

Artikel 2.76d

2

Artikel 2.76e

2

Artikel 2.76f, in samenhang met artikel 6.1

2

Artikel 2.76g

2

Artikel 2.76h

2

Artikel 2.76i

2

Artikel 2.76l

2

Artikel 2.76m

2

Artikel 2.76n

2

Artikel 2.76o, in samenhang met artikel 6.2

2

Artikel 2.76p

2

Artikel 2.76q

2

Artikel 2.76r

2

Artikel 2.76u

2

Artikel 2.76v

2

Artikel 2.76w

2

Artikel 2.76x

2

Artikel 2.76v

2

Artikel 2.76w

2

Artikel 3.1

2

Artikel 3.2

2

Artikel 3.3

2

Artikel 3.4

2

Artikel 3.6

2

Artikel 3.7

2

Artikel 3.8, eerste tot en met derde lid

1

Artikel 3.8, vierde en vijfde lid

2

Artikel 3.9

1

Artikel 3.10

2

Artikel 3.11, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 3.12

2

Artikel 3.13

2

Artikel 3.14, eerste lid

2

Artikel 3.14, tweede lid

3

Artikel 3.14, vierde tot en met zesde lid

2

Artikel 3.16

2

Artikel 3.17, eerste lid

2

Artikel 3.18

2

Artikel 3.19

2

Artikel 3.20

2

Artikel 3.21

2

Artikel 3.22

2

Artikel 3.23

2

Artikel 4.6

2

Artikel 4.7

2

Artikel 4.8

2

Artikel 4.9, eerste lid

3

Artikel 4.9, tweede, derde en vierde lid

2

Artikel 4.10, tweede lid

2

Artikel 4.11

2

Artikel 4.12

2

Artikel 4.14, tweede lid

2

Artikel 5.3, eerste lid

2

Artikel 5.3, tweede lid

2

Artikel 5.5, eerste en tweede lid

3

Artikel 5.5, derde lid

1

Artikel 5.6

1

Artikel 5.7

3

Artikel 5.8

3

Artikel 5.9

3

Regeling houders van dieren

 

Artikel 3.1, eerste, derde en vierde lid

3

Artikel 3.4

3

Artikel 3.5

3

Artikel 3.7

3

Artikel 4.8, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 12 alsmede Bijlagen I, II en IV, voor zover genoemd in de genoemde artikelen, van verordening (EG) nr. 1/2005

2

Artikel 5.3, tweede lid

2

Artikel 5.8

3

Artikel 6.2, derde lid

2

Artikel 6.3, eerste, tweede en derde lid

2

Artikel 6.5, eerste lid

3

Artikel 6.5, tweede, derde, vijfde en zesde lid

2

Artikel 6.6, tweede lid, onderdelen a en b

2

Artikel 6.6, derde, vijfde, zesde en zevende lid

2

Artikel 6.8, eerste en derde lid

3

Artikel 6.8, tweede lid

2

Artikel 6.9, derde lid

2

Artikel 8.3, eerste tot en met zesde lid

2

Artikel 8.4, eerste tot en met vijfde lid

2

Artikel 8.5, eerste tot en met derde lid

2

Artikel 7a.1

2

Artikel 7a.2

2

Artikel 9.2

3