Regeling mandaat beheer directeur CBP [Tekst geldig vanaf 18-07-2017]

[Tekst geldig vanaf 18-07-2017]De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, alsmede op de Mandaatregeling beheer CBP 2006 en de Organisatieregeling beheer College bescherming persoonsgegevens 2006;

Besluit:


Artikel 1

Aan de directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer, voorzover deze aangelegenheden naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de voorzitter van het College dienen te worden afgedaan.


Artikel 2

Aangelegenheden van beheersmatige aard, waarvan de afdoening bij uitsluiting aan de voorzitter blijft voorbehouden, worden vermeld op de website van het College bescherming persoonsgegevens.


Artikel 3

De ondertekening van documenten die door de directeur, krachtens het in artikel 1 verleende mandaat, volmacht en machtiging worden afgedaan geschiedt als volgt: ‘Namens de Minister van Justitie, de directeur van het College bescherming persoonsgegevens, (gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.


Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.


Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling mandaat beheer directeur CBP.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2006

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

J. Kohnstamm
Verder lezen
Terug naar overzicht