Naar de inhoud

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer, en 156 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

1.

De vervoerder biedt taxivervoer aan tegen een variabel tarief per rit dat bestaat uit:

 1. een vast bedrag;

 2. een bedrag per afgelegde kilometer van de taxirit, en

 3. een bedrag per minuut van de duur van de taxirit.

2.

Het tarief, bedoeld in het eerste lid, heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van de gehele auto.

3.

Onverminderd het eerste lid kan de vervoerder taxivervoer aanbieden tegen een vast tarief per rit, al dan niet per zitplaats, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

4.

Het is verboden om voor het enkele vervoer een ander tarief in rekening te brengen dan een tarief als bedoeld in het eerste of derde lid.

5.

De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

6.

De vervoerder kan een tarief in rekening brengen voor aanvullende diensten, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen.

Artikel 1a

1.

Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, bedraagt ten hoogste:

 1. € 2,98 voor het vaste bedrag;

 2. € 2,19 voor het bedrag per kilometer;

 3. € 0,36 voor het bedrag per minuut.

2.

Indien het vervoer plaatsvindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen en waarin ook feitelijk tenminste vijf personen aanwezig zijn, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, bedraagt het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste lid, ten hoogste:

 1. € 6,06 voor het vaste bedrag;

 2. € 2,76 voor het bedrag per kilometer;

 3. € 0,41 voor het bedrag per minuut.

3.

Het tarief, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, bedraagt ten hoogste € 41,09 per uur.

Artikel 1b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1c

1.

De vervoerder biedt de consument na afloop van het verrichte taxivervoer een automatisch gegenereerd schriftelijk ritbewijs aan, waarop tenminste de volgende gegevens staan vermeld:

 1. informatie over de door de vervoerder toegepaste tarieven, gebaseerd op de in artikel 1, eerste, vijfde en zesde lid, bedoelde bedragen;

 2. de gereden afstand uitgedrukt in kilometers tot tenminste één cijfer achter de komma nauwkeurig;

 3. het begintijdstip en het eindtijdstip van de rit uitgedrukt in uren en minuten, alsmede de datum van het begintijdstip van de rit;

 4. de totaalprijs op basis van de in onderdeel a bedoelde tarieven;

 5. het personenvervoernummer dat staat aangegeven op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

 6. het kenteken van de auto waarmee het taxivervoer is verricht;

 7. de naam, het adres en telefoonnummer van de vervoerder en, indien deze gegevens afwijken van de instantie die de klachten over het taxivervoer in behandeling neemt, het adres, de naam, en telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

 8. de naam van het landelijk klachtenmeldpunt met vermelding van het corresponderende telefoonnummer en internetadres.

2.

Met uitzondering van het taxivervoer dat op de openbare weg wordt aangeboden, kan het ritbewijs, bedoeld in het eerste lid, in plaats van schriftelijk, langs elektronische weg duidelijk kenbaar aan de consument worden aangeboden.

3.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van een vast tarief als bedoeld in artikel 1, derde lid.

4.

De in het eerste en tweede lid bedoelde weergave van de aldaar genoemde informatie dient duidelijk kenbaar en in overeenstemming met de werkelijkheid te zijn en, voor zover van toepassing, een nauwgezette en rechtstreekse weergave te zijn van de relevante gegevens die de basis zijn voor de werking van de in artikel 127 dan wel artikel 78 van het Besluit personenvervoer 2000 bedoelde taxameter dan wel voor de werking van de in artikel 79 van dat besluit bedoelde boordcomputer.

5.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien sprake is van in artikel 81, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000 bedoeld vervoer.

6.

Indien door de taxivervoerder en de consument toepassing wordt gegeven aan artikel 1, vijfde of zesde lid, dan wel sprake is van taxivervoer met meerdere personen met meerdere opstapadressen dan wel meerdere bestemmingen, wordt het daarmee verbandhoudende tarief met de daarmee verbandhoudende eindprijs voor de betrokken consument ofwel vermeld op het in het eerste lid bedoelde totale ritbewijs ofwel op een afzonderlijk ritbewijs. Het laatstbedoelde ritbewijs mag tevens handgeschreven zijn mits duidelijk leesbaar en kenbaar, en mag voor de in dit lid bedoelde onderwerpen deel uitmaken van het in het eerste lid bedoelde ritbewijs.

Artikel 1d [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

1.

Het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid, wordt voor de consument duidelijk leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model A1.

2.

Ten behoeve van het duidelijk kenbaar maken van de klachtenbehandeling, bedoeld in artikel 72a van het Besluit personenvervoer 2000 wordt voor de consument leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde:

 1. de naam en de vestigingsplaats van de vervoerder zoals deze zijn vermeld op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 dan wel de naam en het telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

 2. het personenvervoernummer dat staat aangeven op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

 3. het telefoonnummer van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: 0900-202 1881, en

 4. het internetadres van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: www.taxiklacht.nl.

De gegevens over de klachtenbehandeling zijn in ieder geval duidelijk kenbaar, indien zij worden bekendgemaakt met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij de regeling opgenomen model A1 of model B.

3.

Met uitzondering van het taxivervoer dat op de openbare weg wordt aangeboden, kunnen het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste en vijfde lid, en de gegevens ten behoeve van de klachtenbehandeling, bedoeld in het tweede lid, in plaats van duidelijk leesbaar getoond aan de binnen- en buitenzijde van de auto, langs elektronische weg duidelijk kenbaar aan de consument worden gemaakt.

4.

Aan het eerste tot en met derde lid wordt eveneens voldaan indien naar het oordeel van de Minister van Infrastructuur en Milieu het tarief duidelijk leesbaar onderscheidenlijk de gegevens over de klachtenbehandeling duidelijk kenbaar zijn.

5.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien schriftelijk een tarief wordt overeengekomen voor het gedurende een bepaalde periode meermalen verrichten van taxivervoer als bedoeld in artikel 81, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 2a

Overtreding van de artikelen 1, 1a, 1c en 2 vormen een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 2aa

1.

De in artikel 78, zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000 bedoelde nader te bepalen gevallen betreffende het niet van toepassing zijn van de eis betreffende de zichtbare aanwezigheid van een taxameter zijn de gevallen waarin het voertuig aantoonbaar uitsluitend wordt gebruikt voor taxivervoer tegen een voorafgaand aan de taxirit op kenbare en transparante wijze met de consument overeengekomen vast tarief per rit als bedoeld in artikel 1, derde lid.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het taxivervoer wordt aangeboden op de openbare weg.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1999

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met het stellen van nadere regels omtrent de kenbaarheid tarieven en klachtenbehandeling.

Model A

[Vervallen.]

Model B

Model A1 (specimen)