Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) van kracht


De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) is van kracht. Vanaf 1 april 2008 zijn subsidieaanvragen mogelijk voor de productiecategorieën wind op land, biomassa en fotovoltaïsche zonnepanelen. Met de SDE ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken ondernemers die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast en die nog net niet uit de kosten komen zonder geld van de overheid. Het doel is dat er meer schone en duurzame energie komt. Met de SDE worden projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/krachtkoppeling (wkk) gestimuleerd. De beschikbare middelen voor duurzame energie binnen de SDE zullen oplopen van 10 miljoen euro in 2008 tot 336 miljoen structureel in 2015. In totaal bedraagt het budget over deze periode bijna 1,4 miljard euro.

De doelgroep van de SDE bestaat uit de ondernemers die investeren in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, en warmte/krachtkoppeling (wkk) kunnen gebruik maken van de SDE.

Binnen de SDE is een aantal subsidiecategorieën vastgesteld, de zogenaamde productiecategorieën. Voor 2008 worden de categorieën windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie en kleinschalige biomassa met uitzondering van vloeibare biomassa opengesteld. De hoogte van de subsidiebedragen is afgeleid van de vastgestelde onrendabele top. De SDE is een belangrijk instrument binnen het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig, nieuwe energie voor het klimaat’, waarin het kabinet uiteenzet hoe Nederland 20 % hernieuwbare energie in 2020 kan halen.

www. minez.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten

Verder lezen
Terug naar overzicht