Naar de inhoud

Regeling Subsidie Lerend Werken

Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs

Datum regeling: niet aangegeven

Kenmerk: niet aangegeven

Informatie DUO: po 079-3232.333

Datum inwerkingtreding: 1 september 2016

Geldigheidsduur: tot 1 september 2018

Juridische grondslag: n.v.t.

Datum opname op site DUO: n.v.t.

Officiële publicatie: Staatscourant van 11 november 2016, nr. 60123 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-60123.html)

Relatie tot eerdere publicaties: n.v.t.

Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Vervangingsfonds: het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Primair Onderwijs (PO).

b. Schoolleider: de directeur van een basisschool zoals bedoeld in artikel 9.3 lid 3 van de cao po: Iedere school (BRIN-nummer) heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en beschikt over de bevoegdheden die daarbij horen. Dit is ook de leidinggevende die – namens de werkgever – de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert.

c. Werkgever: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 WPO en artikel 1 WEC, respectievelijk het bevoegd gezag van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 68 WPO en artikel 69 WEC en het Regionaal Expertisecentrum, als bedoeld in artikel 28b WEC.

d. Offerte: schriftelijk document waarin een plan voor het coaching on the job traject is vervat, en dat:

• de leerdoelstellingen van het traject voor de schoolleider bevat…