Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gepubliceerd


Samenvatting

In een ministeriële regeling stelt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Financiën, nadere regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (NTFR 2009/31) en het daarop berustende Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (NTFR 2009/31). Het gaat hierbij om nadere regels ten aanzien van de nadere afbakening van de doelgroep. Omdat in de nieuwe fiscale regeling – in tegenstelling tot de buitengewone uitgavenregeling – de eigen bijdrage AWBZ/Wmo niet langer aftrekbaar is, is ook de Bijdrageregeling zorg AWBZ gewijzigd. Dit is gedaan om de negatieve effecten voor mensen in intramurale instellingen te mitigeren. In plaats van de fiscale aftrek geldt nu een kortingsregeling voor de eigen bijdrage voor intramurale AWBZ en extramurale AWBZ/Wmo. Daarnaast zijn enkele fiscale bepalingen opgenomen. De wijzigingen in de Uitv.reg. IB 2001 hebben betrekking op het vervallen van de buitengewone uitgavenregeling per 1 januari 2009 en de invoering van de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten. De wijzigingen van de bepalingen in de Uitv.reg. LB 2001 hebben betrekking op het aanmerken van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten als eindheffingsbestanddeel voor de loonbelasting.

Verder lezen
Terug naar overzicht