Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai


Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 januari 2015, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai). Datum inwerkingtreding: 3 februari 2015. Artikel I werkt terug tot en met 1 januari 2015.

De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (hierna: de Subsidieregeling) bevat regels over het van rijkswege verstrekken van subsidie voor de kosten van maatregelen die worden getroffen in het kader van de sanering van verkeerslawaai. Een aantal regels uit de subsidieregeling is toe aan actualisatie. Zo wordt de opzet van de subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht gewijzigd en wordt een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten ingevoerd, die gemeenten gedurende de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd moet verkorten. Tevens voorziet deze wijziging in het in overeenstemming brengen van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder met het gewijzigde doelmatigheidscriterium voor spoorwegen uit de Regeling geluid milieubeheer.

De eerste reden voor deze wijziging is gelegen in het feit dat het aantal subsidieaanvragen voor gevelisolatieprojecten het afgelopen jaar is toegenomen. Dit komt doordat sinds 2012 de sanering van saneringsobjecten langs rijksinfrastructuur niet meer onder de Subsidieregeling valt en de afgelopen jaren is gebleken dat bij lokale sanering gevelmaatregelen in een groot aantal situaties de enige optie zijn. Bovendien is in aanvulling op bron- en overdrachtsmaatregelen, indien niet aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan, onderzoek naar aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk. Eind 2014 loopt ook de derde periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) af en er is besloten om geen vierde periode te starten. Gemeenten konden hun A-lijst woningen, waarvoor meestal alleen gevelisolatie een reële saneringsmaatregel is, voorheen met de ISV-gelden saneren. Met ingang van 2015 zal het budget voor de sanering van A-lijst woningen onder de Subsidieregeling word gebracht, waardoor het aantal gevelisolatieprojecten onder de Wet geluidhinder naar verwachting weer zal toenemen. Om deze toename van gevelisolatieprojecten te kunnen opvangen moet de procedure hernieuwd worden.

De tweede reden van de wijziging is gelegen in een onlogische opbouw van het huidige subsidieproces. Gemeenten dienen nu bij hun aanvraag reeds eventueel toe te passen bron- en overdrachtsmaatregelen te beschouwen om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht (VBT-subsidie). Na inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingsregeling dient de gemeente slechts saneringsobjecten in de aanvraag op te nemen waarmee zij aangeeft de intentie te hebben om deze in een saneringsprogramma op te nemen.
Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai

 

Verder lezen
Terug naar overzicht