Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015


Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 juni 2015, houdende regels met betrekking tot het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval (Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015). Datum inwerkingtreding: 2 juli 2015.

Krachtens de Wet milieubeheer zijn gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijk afval. Hieronder valt ook het Kleine Chemisch Afval (hierna: KCA). Gemeenten kunnen zelf beslissen of ze het huishoudelijk afval door een eigen inzameldienst inzamelen dan wel dat ze er voor zorgdragen dat het door derden wordt ingezameld. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is onderworpen aan de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (hierna: VLG). Het in bijlage 1 bij de VLG opgenomen ‘Accord Europeén relatif au transport international des marchandises dangereuses par route’ (hierna: ADR), dat in internationaal verband tot stand is gekomen, stelt regels aan het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Met de implementatie van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008, betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (Pb EU 2008, L 260)(hierna: de kaderrichtlijn), in de VLG zijn deze ook voor het nationale vervoer van kracht geworden.

Deze regels zijn echter niet goed toepasbaar op inzameling met een chemokar. Het is voorafgaand aan de inzameling namelijk niet bekend wie de afzenders van de te vervoeren stoffen zijn, welke stoffen in welke hoeveelheid zullen worden aangeleverd en of er wel of niet voldaan zal worden aan de in bijlage 1 bij de VLG opgenomen vrijstellingen. Ook voldoen de verpakking waarin de afvalstoffen worden aangeleverd in veel gevallen niet aan de eisen van bijlage 1 bij de VLG. Met de invoering van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004 werd de inzameling van huishoudelijk gevaarlijk afval met een chemokar door of in opdracht van gemeenten mogelijk gemaakt.

De Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 is vereenvoudigd ten opzichte van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004, die wordt ingetrokken. Bepalingen ten aanzien van de werkomgeving en specifieke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen ten behoeve van de begeleiders van de chemokar zijn geschrapt. De bescherming van werknemers om hun gezondheid, veiligheid en welzijn te bewerkstelligen is namelijk geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.

Een andere aanpassing van de regeling uit 2004 is dat afval niet meer door de begeleider moet worden ingenomen. Het op straat zetten van gevaarlijk afval wordt nog steeds als onwenselijk gezien, maar blijkt in de praktijk toch te gebeuren. Een verbod om het dan mee te nemen, verhoogt de veiligheid niet, maar leidt er juist toe dat het gevaarlijk afval nog langer op straat blijft staan.

De eisen waaraan inzamelaars van afvalstoffen moeten voldoen is geregeld in de Wet milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen. Deze regeling is, zoals gezegd, bedoeld om het inzamelen van huishoudelijk gevaarlijk afval in opdracht van de hiervoor verantwoordelijke gemeenten mogelijk te maken. Een inzamelroute kan ook bestaan uit één vast inzamelpunt. De regeling is niet van toepassing op het vervoer van (huishoudelijk) gevaarlijk afval waarbij van te voren al bekend is welke stoffen in welke hoeveelheden vervoerd gaan worden. Dit soort transport valt onder de VLG en dient aan de daarin opgenomen voorwaarden te voldoen.

Gemeenten kunnen er voor kiezen om ook met huishoudelijk gevaarlijk afval vergelijkbaar afval, dat in kleine hoeveelheden vrijkomt uit bedrijven met de chemokar in te zamelen. Dit wordt met artikel 2, lid 1, onder b, in deze regeling toegestaan. Deze mogelijkheid bestond al sinds 1994 in de regelingen betreffende de chemokar en blijft gehandhaafd. Met kleine hoeveelheden wordt hier bedoeld dat per inzameling de door een bedrijf aangeboden hoeveelheid huishoudelijk gevaarlijk afval niet meer bedraagt dan hetgeen past in een daarvoor geschikte verpakking met een inhoud van maximaal 60 liter. Het inzamelen van andere gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen dan bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b, valt buiten de reikwijdte van deze regeling. Deze producten mogen niet worden ingenomen door een chemokar.
Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015

Verder lezen
Terug naar overzicht