Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP [Tekst geldig vanaf 18-07-2017]

[Tekst geldig vanaf 18-07-2017 tot 29-12-2017]
[Regeling ingetrokken per 29-12-2017]De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, alsmede op de Mandaatregeling beheer CBP 2006 en de Regeling mandaat beheer directeur CBP;

Besluit:


Artikel 1

Aan functionarissen, werkzaam als afdelingshoofd, senior medewerker automatisering of medewerker bedrijfsvoering financieel bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het College, voorzover het aangelegenheden betreft die als zodanig op de website van het College bescherming persoonsgegevens zijn vermeld.


Artikel 2

De ondertekening van documenten die door een betrokken afdelingshoofd, senior medewerker automatisering of medewerker bedrijfsvoering financieel krachtens de in artikel 1 verleende volmacht of machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

'Namens de Minister van Justitie,

Het hoofd van de afdeling .../de senior medewerker -/de medewerker bedrijfsvoering - van het College bescherming persoonsgegevens,

(gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.


Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.


Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2009.

De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

P.J.J. Frencken.
Verder lezen
Terug naar overzicht