Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015


Het Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant (<xhtml:em>Stcrt. </xhtml:em>2015, 27412).

De ontslagadviescommissie heeft volgens art. 3 van het Reglement  tot taak om – desgevraagd – UWV in individuele gevallen te adviseren over verzoeken om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege bedrijfseconomische redenen. UWV vraagt de ontslagadviescommissie om advies indien ten aanzien van een verzoek om toestemming waar onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de regels bij de beslissing die genomen moet worden en daar waar (sector)specifieke kennis waarover de leden van deze commissie uit hoofde van hun hoedanigheid beschikken, noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen van het verzoek. Advies wordt alleen ingewonnen in situaties van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De ontslagadviescommissie neemt bij haar adviezen het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling, de Regeling UWV ontslagprocedure en de door UWV vastgestelde uitvoeringsregels in acht.

NB Redactie:
Deze ontslagadviescommissie dient te worden onderscheiden van de bij cao in te stellen ontslagcommissie als vervanger van het UWV, waarvoor de Vereniging voor Arbeidsrecht een Modelreglement heeft gepubliceerd (De cao ontslagcommissie code). 

Het inwinnen van advies blijft beperkt tot situaties van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Voor het betrekken van de ontslagadviescommissie bij ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat geen aanleiding, nu deze zaken geen (sector)specifieke kennis vereisen waarover vertegenwoordigers van werknemers en werkgeversorganisaties vanuit die hoedanigheid beschikken.

Verder lezen
Terug naar overzicht