Reikwijdte Emmott-doctrine (1997.09.3116)


In het Emmott-arrest (HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-208/90) is beslist dat een lidstaat zich niet kan beroepen op termijnoverschrijdingen volgens het nationale recht zolang een EU-richtlijn niet naar behoren in nationaal recht is omgezet. De nationale termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat het gebrek is opgeheven. Nu de Hoge Raad in het Sint Oedenrode-arrest, FBN 1991, 10 heeft beslist dat de Nederlandse wetgeving aan het begrip 'bouwterrein' uit de Zesde Richtlijn de…

Verder lezen