Rekeninghouders KB Lux krijgen niet de volledige inzage in alle cijfers en gegevens


Samenvatting

Belanghebbenden hebben in verband met hun uit het Rekeningenproject voortvloeiende KB Lux-procedures inzage geëist in de complete en ongeschoonde versies van het draaiboek, de nieuwsbrieven en de microfiches, alle cijfers en alle stukken waarin het in KB Lux-zaken toegepaste boetebeleid is vastgelegd. Belanghebbenden willen aan de hand hiervan de door de inspecteur gemaakte schatting controleren via een door henzelf gemaakte statistische schatting voor hun zaken.

Rechtbank Den Haag oordeelt in een tussenbeslissing dat belanghebbenden hebben erkend rekeninghouder van KB Lux te zijn (geweest), zodat zij schattingen waarop de aanslagen berusten het beste aan de hand van hun eigen kennis kunnen beoordelen. Er is dienaangaande geen sprake van enige belemmering. Verder onderschrijft de rechtbank de stellingen van de inspecteur dat het verzamelen van alle cijfers fysiek vrijwel onmogelijk is en dat het selecteren en anonimiseren van de afdrukken van de microfiches te bezwaarlijk is. De rechtbank oordeelt dat tussen het belang van belanghebbenden bij kennisneming van de gevraagde gegevens en anderzijds de daaraan verbonden (praktische) bezwaren voor de inspecteur een zodanige wanverhouding bestaat dat belanghebbenden in redelijkheid geen aanspraak op kennisneming van deze gegevens kunnen maken. De beperking tot de geschoonde versie van het draaiboek en de nieuwsbrieven onderscheidenlijk tot de geschoonde versie van de twee fiches die op henzelf betrekking hebben, vindt de rechtbank gerechtvaardigd.

Verder lezen
Terug naar overzicht