Rente op hybride leningen niet aftrekbaar van de winst (2002.35.3188)


Hetgeen een BV vergoedt op vreemd vermogen (rente) is aftrekbaar van de winst, terwijl hetgeen zij vergoedt op aandelenkapitaal (dividend) niet aftrekbaar is. Voor de vraag hoe een kapitaalverstrekking kwalificeert, is in beginsel de civielrechtelijke vorm beslissend. Wordt een geldlening onder zodanige voorwaarden verstrekt dat de schuldeiser in zekere mate deel heeft in de onderneming van de schuldenaar, dan is de op de lening verstrekte vergoeding niet aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2002 bepaalt art. 10.1.d. jo. …

Verder lezen