Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf


Op 1 juli 2009 is het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met de dienst Domeinen Onroerende Zaken van het Ministerie van Financiën gefuseerd in het nieuwe ‘Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf’ (RVOB). De RVOB valt onder het Ministerie van Financiën. Doel van de fusie is een organisatie die ondernemender kan opereren in gebiedsontwikkelingen. Daarnaast gaat het RVOB bij het beheer van rijksgronden en -gebouwen meer rekening houden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het fusieproces moet per 1 januari 2010 uitmonden in een baten-lastendienst RVOB, waarin beide onderdelen zijn opgenomen. De fusie is een uitvloeisel van het voornemen om als Rijk een meer professionele rol te spelen bij gebiedsontwikkeling. Domeinen verkoopt en verhuurt overtollig vastgoed van de Staat, en helpt andere departementen bij taxaties, aankoop, bestemming, beheer en gebruik van vastgoed. Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigt het Rijk bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten waar meerdere ruimtelijke belangen (zoals woningbouw, groen, waterberging) een rol spelen, al dan niet in combinatie met overtollige rijksgronden. Binnen het nieuwe Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf kunnen beide organisaties profiteren van elkaars kennis en kunde. Ook wordt er veel winst verwacht van een betere onderlinge afstemming van beheer, verkoop en ontwikkeling van rijksvastgoed en van gebieden. Dit moet het Rijk beter in staat stellen samen met gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen werk te maken van de ruimtelijke ontwikkeling van ons land.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht