Ruimere toepassing Bedrijfsopvolging faciliteit in de Successiewet op vastgoed


Per 1 januari 2002 is de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet (hierna ook te noemen: ‘BOF’) van kracht geworden. Hierdoor kan onder voorwaarden een gedeelte van het bij schenking of overlijden verkregen ondernemingsvermogen worden vrijgesteld van schenkingsrecht respectievelijk successierecht. Na invoering is de faciliteit enkele malen verruimd. Het laatste beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën uit 20071 over de BOF (hierna te noemen: ‘het Besluit’) bevat onder andere een gunstige regeling voor vastgoed in bepaalde situaties. In het hiernavolgende wordt eerst ingegaan op bedrijfsopvolging, de werking van de BOF en enige toepassingsmogelijkheden, waarna het accent wordt gelegd op enkele vastgoedaspecten.

Mr. P.W. Pleijsant

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging c.q. bedrijfsoverdracht is aan de orde van de dag. Veel ‘babyboomers’ hebben immers hun bedrijf al overgedragen of staan aan de vooravond daarvan. Daarnaast denken ook jongere ondernemers steeds vaker aan (een toekomstige) bedrijfsoverdracht en anticiperen daarop. Het is essentieel – niet alleen vanuit fiscaal oogpunt – hierop goed voorbereid te zijn. Immers, het moment van bedrijfsopvolging laat zich niet altijd vooraf bepalen, zoals bij onverwacht overlijden van de ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (hierna: ‘dga’). In de praktijk is zichtbaar dat voor een succesvolle bedrijfsoverdracht voldoende tijd moet worden gereserveerd, soms wel zes tot acht jaren. Bijvoorbeeld omdat het loslaten van het bedrijf vaak een emotioneel proces is. Daarnaast moet overleg plaatsvinden met onder andere de accountant, de fiscalist, de notaris en de bank over de optimale ondernemingsstructuur en de benodigde financiering. Er is tijd nodig om hieraan uitvoering te kunnen geven. Het opschonen van de ondernemingsbalans kost eveneens…

Verder lezen
Terug naar overzicht