Samenval overdrachtsbelasting en schenkingsrecht (1997.45.3495)


In de rechtsvragenrubriek van WPNR wordt de volgende casus aan de orde gesteld. A verkoopt aan B een woning die B voor dezelfde prijs doorverkoopt aan zijn zoon C. A levert het huis aan C. Vervolgens schenkt B aan C de aan hem verschuldigde koopsom door middel van kwijtschelding.

Volgens het WPNR is sprake van een als één geheel te beschouwen samenstel van rechtshandelingen waarop art. 24 lid 5 SW van toepassing is. Verwezen wordt naar het arrest van de Hoge Raad van 2 juni 1982 (FBN 1996, nrs 3 en 4). In dat arrest wordt met toepassing van art. 24 lid 5 SW aftrek van overdrachtsbelasting toegestaan in geval van kwijtschelding van de koopsom bij een afzonderlijke akte, die op dezelfde dag als de transportakte is verleden.

Redactie: Wij zijn van mening dat bovengenoemd arrest door het WPNR te ver wordt opgerekt. In tegenstelling tot de casus van het arrest wordt in het aan het WPNR voorgelegde geval geen schenkingsrecht geheven over de kwijtgescholden koopsom van een onroerende zaak maar over de kwijtschelding van de koopsom van een recht op levering. Er wordt overdrachtsbelasting geheven over de verkrijging door C van A en de kwijtschelding vindt plaats door B ten behoeve van C. Ons inziens is art. 24 lid 5 SW dan ook niet van toepassing op de onderhavige casus.

WPNR 1997/6283 blz. 622

Verder lezen