Samenvatting advies wetsvoorstel werken na de AOW- gerechtigde leeftijd


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel werken na de AOW- gerechtigde leeftijd dat op 11 november jl. is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel past enige arbeidsrechtelijke bepalingen aan die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken. De Afdeling advisering is onder andere van oordeel dat het wetsvoorstel onderscheid naar leeftijd maakt en meent dat het wetsvoorstel moet worden heroverwogen.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel versoepelt de regels voor werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo wordt de periode waarin het loon van de zieke werknemers door zijn werkgever moet worden doorbetaald teruggebracht van 104 naar 6 weken. Verder worden de regels voor ontslag versoepelt en regelt het wetsvoorstel dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Onderscheid naar leeftijd
Het wetsvoorstel maakt onderscheid naar leeftijd. Op grond van (Europese) regelgeving is dat onderscheid alleen gerechtvaardigd als deze maatregel passend en noodzakelijk is.

Nut en noodzaak
De Afdeling advisering meent dat het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel onvoldoende worden aangetoond in de toelichting op het wetsvoorstel. Zij wijst erop dat daarin niet duidelijk wordt gemaakt wat de aard en omvang van het probleem is dat het wetsvoorstel moet oplossen. Bovendien wijst zij op het averechtse effect van het wetsvoorstel op de arbeidsmarktpositie van '50+ers'. De Afdeling advisering meent dat het wetsvoorstel moet worden heroverwogen.

Ontslag van rechtswege
Meer specifiek merkt de Afdeling advisering op dat het ontslag van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet lijkt te passen bij de wens om werknemers te stimuleren langer door te werken. Ook gelet op een door de Afdeling advisering genoemd alternatief voor deze maatregel acht zij het wetsvoorstel op dit punt niet passend en noodzakelijk.

Contracten voor bepaalde tijd
Wanneer meerdere contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen ontstaat van rechtswege een contact voor onbepaalde tijd. Het wetsvoorstel sluit deze regel uit voor werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd. De Afdeling advisering wijst erop dat hiermee elke bescherming tegen het onbeperkt gebruiken van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor deze groep werknemers komt te vervallen. Dit maakt misbruik door werkgevers van deze personen mogelijk. Nu ook hiervoor minder ingrijpende alternatieven denkbaar zijn acht de Afdeling advisering ook deze maatregel niet passend en noodzakelijk.

Loondoorbetaling
Wel onderschrijft de Afdeling advisering de beperking van de loondoorbetaling bij ziekte van 104 naar 6 weken. Een belangrijke overweging hierbij is dat een motief voor de loondoorbetaling bij ziekte het beperken van een beroep op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen is. Dat motief is bij '65+ers' niet aan de orde, omdat zij niet onder de sociale verzekeringsregelingen vallen.
De Afdeling advisering wijst echter wel op een knelpunt hierbij. Zo kunnen verzekeringsmaatschappijen deze groep oudere werknemers uitsluiten van de mogelijkheid tot het herverzekeren van het ziekterisico voor werkgevers. In de toelichting zou hierop moeten worden ingegaan.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Raad van State en het nader rapport van de minister.

Bron: www.raadvanstate.nl

Zie ook: Nieuwsbericht 2014/550: Het kabinet maakt vrijwillig doorwerken voor AOW’ers gemakkelijker.

Verder lezen
Terug naar overzicht