Samenwerkingsverband verricht vrijgestelde verzekerings- en kredietwerkzaamheden


Samenvatting

Belanghebbende is een door twee bv’s opgerichte vof. Haar doel is activiteiten te verrichten op het terrein van verzekeringen/hypotheken/pensioenen. G bv, een gelieerde vennootschap, is als verzekeringspersoon ingeschreven. Belanghebbende verleent diensten aan G bv. Volgens Hof Amsterdam (NTFR 2004/1519) kunnen deze diensten worden gerangschikt onder de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel j en k, Wet OB 1968. Hiertegen komt de staatssecretaris in cassatie, echter vergeefs. Volgens de Hoge Raad laten de door het hof vastgestelde feiten namelijk geen andere conclusie toe dan dat belanghebbende met de verzekeraars en banken voor wier rekening G bv handelt, indirecte betrekkingen onderhoudt, namelijk via G bv, en dat de werkzaamheden die belanghebbende feitelijk verricht naar hun inhoud de kenmerken hebben van de activiteiten van een verzekeringstussenpersoon en van een kredietbemiddelaar. Gelet op de arresten Volker Ludwig (zaak C-453/05, NTFR 2007/1202) en J.C.M. Beheer B.V. (zaak C-124/07, NTFR 2008/686) is het oordeel van het Hof van Justitie EG dat de onderhavige diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting juist, aldus de Hoge Raad.

(Cassatieberoep ongegrond.)

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende is een samenwerkingsverband van twee besloten vennootschappen, te weten B bv en A bv. De samenwerking heeft ten doel het voor gemeenschappelijke rekening uitoefenen van een onderneming, omvattende de bemiddeling in hypotheken, verzekeringen en pensioenen waaronder begrepen alle handelingen en verrichtingen, in…

Verder lezen
Terug naar overzicht