Samv. - Maakt verhuurder misbruik van recht door in executoriale vorm uitgegeven vaststellingsovereenkomst ten uitvoer te leggen als schending van de gemaakte afspraken bestaat uit het 2 dagen te laat betalen van de huur?


Een bevoegdheid kan o.m. worden misbruikt wanneer deze wordt uitgeoefend terwijl daar geen redelijk belang bij is, zie art. 3:13 BW. In casu heeft verhuurder in kort geding ontruiming van de woning gevorderd, omdat huurder de huurtermijnen structureel niet (tijdig) betaalt. Uiteindelijk sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is opgenomen in het proces-verbaal van de zitting dat in executoriale vorm is afgegeven.

Wanneer huurder vervolgens de gemaakte betalingsafspraken niet nakomt – de huur wordt 2 dagen te laat betaald…

Verder lezen
Terug naar overzicht