Sign. - 284. Publicatie persoonsgegevens in online faillissementsverslag (RvS 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2743, «JOR» 2017/172, m.nt. mr. Chr.A. Alberdingk Thijm en mr. E.H. Janssen)


Deze uitspraak is interessant in het licht van de toepassing van het zogenoemde recht op vergetelheid in zakelijke communicatie. Daarnaast tikt de Raad van State de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vingers omdat zij weigert te voldoen aan een individueel handhavingsverzoek.

Appellant heeft als rechtskundig adviseur de debiteurenincasso’s verzorgd voor een onderneming die in 2010 in staat van faillissement is verklaard. In een door de curator opgemaakt faillissementsverslag van 7 juli 2011 is informatie opgenomen over appellant. Dit verslag is gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator en op de website insolventies.rechtspraak.nl van de Raad voor de rechtspraak. Appellant vindt deze publicaties op het internet een onaanvaardbare inbreuk op zijn recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en stelt zich op het standpunt dat deze en alle andere faillissementsverslagen van het internet moeten worden verwijderd.

De AP heeft na binnenkomst van het handhavingsverzoek van appellant een globaal bureauonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de website van de Raad voor de Rechtspraak in overeenstemming was met de door de AP gegeven adviezen, maar dat de website van de curator dat niet was. Op die website was rechtstreekse toegang tot de verslagen mogelijk zonder dat de in de adviezen genoemde waarborgen in acht waren genomen. Ten aanzien van de publicatie van de faillissementsverslagen op die website kon derhalve niet worden gesteld dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet werd overtreden. Eveneens kon op tamelijk eenvoudige wijze via de website van de curator toegang worden verkregen tot de faillissementsverslagen. Gezien het vorenstaande bestaat in dit geval geen aanleiding de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten voor zover…

Verder lezen
Terug naar overzicht