Sign. - 308. Overdracht van financieringsovereenkomsten door financier aan een derde (Rb. Midden-Nederland 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6718, «JOR» 2017/175, m.nt. prof. mr. J.W.A. Biemans)


Eiseressen hebben aangevoerd dat gedaagde toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de met eiseressen sub 1 en 5 gesloten financieringsovereenkomsten door de uit die overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen op 17 december 2015 over te dragen aan ELQ Investors II Ltd (ELQ II) in plaats van deze financiering op de middellange termijn voort te zetten. Gedaagde heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat zij op grond van art. 14.2 van de op de overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden gerechtigd was om tot overdracht van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten aan een derde over te gaan. Partijen verschillen van mening over de uitleg van art. 14.2 van de algemene voorwaarden. In de tekst van art. 14.2 van de algemene voorwaarden is geen beperking opgenomen wat betreft de “ander” aan wie dan wel de situatie waarin rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden kunnen worden overgedragen. Eiseressen hebben niet onderbouwd op basis waarvan zij mochten verwachten dat de bepaling door gedaagde alleen zou mogen worden ingeroepen in het geval van een reorganisatie of dat overdracht alleen zou mogen geschieden aan een andere partij met een langetermijnfinancieringsdoelstelling. Indien eiseressen die beperkingen hadden gewild, hadden zij dat bij het aangaan van de overeenkomsten moeten bedingen. Eiseressen hebben aan art. 14.2 van de algemene voorwaarden niet de beperkte betekenis mogen toekennen die zij daar thans aan geven. De conclusie van het voorgaande is dat gedaagde niet tekortgeschoten is in de nakoming van de financieringsovereenkomsten door deze over te dragen aan ELQ II.

Wel kan onder omstandigheden een beroep op een geldende en geldige contractuele bepaling naar maatstaven van redelijkheid en…

Verder lezen
Terug naar overzicht