Sign. - 313. Op weg naar collectief schadeverhaal in het Nederlands recht, Perikelen bij het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie (Ondernemingsrecht 2017/86, mr. drs.


Op 15 november 2016 is het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (“Wetsvoorstel”) openbaar gemaakt. In dit artikel beschrijven de auteurs eerst kort de huidige wettelijke regeling. De huidige regeling bevat het verbod voor een 305a-organisatie ter behartiging van de belangen van anderen een vordering tot schadevergoeding in geld in te stellen (art. 3:305a lid 3 BW). Vervolgens behandelen zij de Motie Dijksma uit 2011 om vervolgens kort in te gaan op het Ambtelijk voorontwerp voor een wetsvoorstel dat strekt tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie ter uitvoering van de Motie Dijksma. Het wetsvoorstel heeft tot veel uiteenlopende consultatiereacties geleid. Naar aanleiding daarvan is een juristengroep geformeerd die een vijftal aanbevelingen heeft geformuleerd die een aantal bezwaren uit de consultaties zou moeten adresseren. De auteurs gaan hier op in. De aanbevelingen hebben (mede) geleid tot het Wetsvoorstel dat de auteurs hierna toelichten. Tot slot volgt een kritische beschouwing op het Wetsvoorstel en enkele concluderende opmerkingen.

Verder lezen
Terug naar overzicht