Sign. - 323. Inlenersaansprakelijkheid kan ook zonder voorafgaande bestuurdersaansprakelijkheid (Rb. Zeeland-West-Brabant 15 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8428, «JOR» 2017/148, m.nt. mr. dr. A.J. Tekstra)


X B.V. is als inlener aansprakelijk gesteld voor door de uitleners niet betaalde naheffingsaanslagen loonheffing. Hij stelt dat sprake is van willekeur, omdat de ontvanger eerst de bestuurders van de uitlenende vennootschappen had moeten aanspreken en pas tot inlenersaansprakelijkheid had mogen overgaan nadat was gebleken dat de belastingschulden niet op die bestuurders verhaalbaar waren. Ook betoogt hij dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, door niet alle inleners aan te spreken (maar enkel de niet-gefailleerde).

De rechtbank stelt voorop dat de wet geen voorrangsregels bevat voor de diverse aansprakelijkheden. Art. 34 Iw 1990 bevat een risicoaansprakelijkheid voor de inlener. Dat is een aansprakelijkheid van rechtswege (vgl. HR 18 oktober 2002, «JOR» 2003/5, Schaap/Woningstichtingen). Geen rechtsregel verplicht de ontvanger om pas over te gaan tot inlenersaansprakelijkheid nadat hij de mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft uitgeput. De stelling van X dat de bestuurdersaansprakelijkheid voorrang heeft op de inlenersaansprakelijkheid vindt ook geen steun in de Leidraad Invordering. De ontvanger heeft dan ook niet gehandeld in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur door belanghebbende als inlener aansprakelijk te stellen voor de niet-betaalde loonheffing van de door haar ingeleende werknemers en niet kan worden gezegd dat hij heeft gehandeld in strijd met het verbod op willekeur. Dat klemt temeer nu wel een onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid en dat onderzoek kennelijk voor de onderhavige uitlenende vennootschappen geen verhaalsmogelijkheden heeft opgeleverd.

De inspecteur heeft de naheffingsaanslagen loonheffing gebaseerd op de administraties van de inlenende bedrijven, omdat er bij de uitlenende vennootschappen geen administratie meer voorhanden was. De inspecteur heeft geen onderzoek gedaan bij inleners die failliet waren. …

Verder lezen
Terug naar overzicht