Naar de inhoud

Sign. - 417 Weigering omgevingsvergunning en termijn indienen beroepschrift [Wabo, Awb]

(ABRvS 31 juli 2013, zaaknr. 201208434/1/A1 (r.o. 4.1), ECLI:NL:RVS:2013:539)

Trefwoorden: Omgevingsvergunning. Weigering omgevingsvergunning. Ontvankelijkheid. Kennisgeving. Ontwerpbesluit. Toetsingskader. Toepasselijk recht. Elektronische kennisgeving. Niet-elektronische kennisgeving. Terinzagelegging. Beroepschrift. Beroepstermijn.

Regelgeving: Awb art. 2:14, 3:11, 3:12, 3:15, 3:44 en 6:10. Webv.

Bij besluit van 12 januari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven geweigerd om aan Bastion Hotel Groep een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van een kantoorfunctie naar een hotelfunctie van het perceel Beukenlaan 77. Bij uitspraak van 16 juli 2012 heeft de rechtbank het door Bastion Hotel Groep ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. De Afdeling heeft onder meer in de uitspraak van 15 augustus 2012 in zaak nr. 201102433/1/A4 ten aanzien van de kennisgeving van een ontwerpbesluit overwogen dat kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb kan zijn. Zoals wordt bevestigd in de memorie van toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, is op de kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, echter tevens artikel 2:14, tweede lid, van de Awb van toepassing. Artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb dienen in onderlinge samenhang aldus te worden uitgelegd dat op grond daarvan vereist…