Sign. - 78. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap


Op 6 oktober 2010 heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken tussen M en V, die in algehele gemeenschap van goederen met elkaar waren gehuwd. In hoger beroep heeft V verzocht de beschikking te vernietigen, welk verzoek zij tijdens de mondelinge behandeling op 7 juni 2011 heeft ingetrokken. De echtscheidingsbeschikking is daarop op 15 juni 2011 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Partijen verschillen van mening over de verdeling van de tot de huwelijksgemeenschap behorende aandelen en opties Philips. De rechtbank heeft in haar beschikking van 6 juli 2011 overwogen dat de peildatum voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang van de gemeenschap wat deze aandelen en opties betreft, moet worden gesteld op 23 april 2010. V heeft in hoger beroep betoogd dat 15 juni 2011 (de inschrijvingsdatum van de echtscheidingsbeschikking) dient te gelden als peildatum. Het hof heeft dit betoog verworpen en heeft de peildatum gesteld op 1 februari 2011, daartoe het volgende overwegende:
'Het hof stelt voorop dat het tijdstip van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding peildatum is voor de samenstelling en omvang van tot de huwelijksgemeenschap behorende goederen en schulden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. Het hof oordeelt dat in dit geval de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat niet het tijdstip van ontbinding van het huwelijk (15 juni 2011), maar 1 februari 2011 als peildatum voor de samenstelling en omvang van de huwelijksgemeenschap moet gelden, althans wat aandelen en opties Philips betreft, en overweegt daartoe als volgt. Vaststaat dat de vrouw in eerste aanleg de rechtbank bij wege van zelfstandig verzoek heeft verzocht echtscheiding tussen…

Verder lezen
Terug naar overzicht