Sign. - Aan werknemer gegeven instructie ontslaat werkgever niet van aansprakelijkheid


Werknemer heeft op 26 maart 2004 in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval gehad. Werknemer is aan het hoofd geraakt door een stang die uit de laadruimte van een vrachtwagen viel. Werknemer stelt dat werkgever niet heeft voldaan aan haar zorgplicht om een veilige werksituatie te creëren nu zij geen, althans in onvoldoende mate (voorzorgs)maatregelen heeft genomen/instructies heeft gegeven teneinde het ongeval, dan wel de gevolgen daarvan te voorkomen. Werkgever betwist dat zij haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof oordeelt dat aan het lossen van zwaar rijdend materieel altijd zekere risico's zijn verbonden, in die zin dat, nadat de vrachtwagen tot stilstand is gekomen en de laadruimte wordt geopend, materiaal uit die vrachtwagen kan vallen. Werkgever had geen specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen voor haar werknemers die op enigerlei wijze bij het lossen van vrachtwagens betrokken waren, waarbij gedacht moet worden aan het beschikbaar stellen van een veiligheidshelm. Wel staat vast dat werkgever haar werknemers had verboden om bij loswerkzaamheden te assisteren. Het hof overweegt dat indien sprake was van een duidelijk, voor ieder kenbaar verbod in voormelde zin, werkgever ook geen verdere veiligheidsmaatregelen voor loswerkzaamheden behoefde te treffen. Onweersproken staat vast dat werknemer op de hoogte was van het verbod om bestuurders van vrachtwagens die lading vervoeren naar het bedrijf van werkgever, te helpen bij het openen van de laadbak van die vrachtwagens en deze losklaar te maken, welke instructie impliceerde dat werknemer op geruime afstand van de vrachtwagen had behoren te wachten totdat deze door de chauffeur losklaar was gemaakt. Werknemer heeft echter ook aangegeven dat hij zich niet altijd strikt aan dat verbod heeft gehouden. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht