Sign. - Aanbieden van renteswaps advies?


 

Twee mkb-bedrijven sloten ieder voor zich met een verschillende bank renteswaps af om stijgingen in de variabele rente (EURIBOR) op onderliggende financiële producten af te dekken. Beide bedrijven hebben zich tot de Spaanse civiele rechter gewend met het verzoek de swapcontracten nietig te verklaren omdat de MiFID ken-uw-cliëntregels ten onrechte niet zouden zijn nageleefd door de banken. De banken ontkennen dat zij verplicht waren tot naleving van deze regels. Omdat het beslechten van het geschil mede afhangt van de juiste interpretatie van MiFID, ziet de Spaanse rechter zich genoodzaakt een aantal prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van justitie: "1. Moet het aanbieden van een 'renteswap' aan een cliënt ter dekking van het risico van de variabiliteit van de rentevoet van andere financiële producten worden beschouwd als een dienst van beleggingsadvies, als omschreven in art. 4 lid 1 van richtlijn 2004/39? 2. Is de overeenkomst tussen een kleine belegger en een beleggingsonderneming absoluut nietig indien geen toetsing van de geschiktheid van de belegger is verricht overeenkomstig art. 19 lid 4 van deze richtlijn? 3. Indien de op de hierboven beschreven wijze verrichte dienst niet als beleggingsadvies wordt beschouwd, is de overeenkomst dan absoluut nietig door het loutere feit dat een complex financieel instrument, zoals een 'renteswap', door toedoen van de beleggingsonderneming wordt gekocht zonder de in art. 19 lid 5 van de richtlijn bedoelde passendheidstoets te verrichten? Vormt de omstandigheid dat een kredietinstelling een complex financieel product aanbiedt dat aan andere financiële producten is gekoppeld, een voldoende reden om de bij art. 19 van de richtlijn opgelegde geschiktheids- …

Verder lezen
Terug naar overzicht