Sign. - Aansprakelijkheid in een maatschap: de maten of advocaten?


In het arrest van 15 maart 2013 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid geschapen over de vraag of alle maten zonder meer hoofdelijk verbonden zijn in het geval de maatschap een opdracht aanneemt. Omdat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de individuele maten jegens de wederpartij persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die de wederpartij met de maatschap heeft gesloten. Indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is ex art. 7:407 lid 2 BW iedere maat jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor het geheel. De persoonlijke aansprakelijkheid jegens de contractuele wederpartij op grond van dit artikel blijft bestaan wanneer de maat uittreedt. De schrijver bespreekt dit arrest, waarbij onder andere de vraag aan de orde komt wie de opdrachtgever bij een overeenkomst van opdracht met de maatschap moet of kan dagvaarden en wie aansprakelijk zijn.

(V&O 2013, nr. 5, p. 92, mr. I.A.F. Hendriksen)

Verder lezen
Terug naar overzicht