Sign. - Aansprakelijkheid jegens aandeelhouder


Maatschap X heeft adviezen verstrekt, op grond waarvan ook diensten zijn verleend door Y BV advocaten, jegens International medical group Img BV in haar conflict met Pedia Pals, een in de Verenigde Staten werkzame onderneming. De adviezen en diensten hebben betrekking op een arbitrageprocedure in de Verenigde Staten, de (niet) tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraak en de behandeling van het door Pedia Pals ingediende faillissementsverzoek. Indien door X en/of Y door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen jegens Img of door gedragingen die tegenover Img onrechtmatig zijn vermogensschade is toegebracht, is het in beginsel slechts Img die schade kan vorderen. De (afgeleide) schade die The Old Tree Holding BV als aandeelhouder van Img of Elisabeth en Peter van de Vorle als aandeelhouders van The Old Tree en derhalve indirecte aandeelhouders/bestuurders van Img lijden door waardevermindering van de aandelen in Img, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is slechts anders indien jegens hen een specifieke zorgvuldigheidsnorm niet in acht zou zijn genomen of indien zij op andere wijze dan door vermindering van de waarde van de aandelen schade zouden hebben. Zij hebben derhalve slechts recht op schadevergoeding indien rechtstreeks jegens hen een onrechtmatige daad is gepleegd of wanprestatie is gepleegd. met betrekking tot de adviezen en verleende diensten ten aanzien van de arbitrageprocedure, de exequaturverlening aan Pedia Pals, de beslaglegging onder zichzelf door Img en de poging een Nederlands vonnis tegen Pedia Pals te verkrijgen, is niet gebleken van dergelijke rechtstreekse onrechtmatige daad of wanprestatie. Het betreft gedragingen die niet zijn verricht jegens andere (rechts)personen dan Img en die enkel direct de vermogenspositie van Img betroffen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht