Sign. - Aansprakelijkheid penningmeester Nederlandse Rode Kruis


X is penningmeester geweest van de afdeling Gooistreek van het Nederlandse Rode kruis (NRk), destijds een afzonderlijke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Mevrouw k was destijds secretaris. Naar later blijkt heeft zij op verschillende manieren gelden aan de afdeling Gooistreek onttrokken. De afdeling Gooistreek houdt X aansprakelijk voor de schade als gevolg van deze onttrekkingen. Het hof overweegt dat het uitgangspunt van art. 2:9 BW is dat het algemene beleid van een rechtspersoon, waartoe met name ook het financiële beleid behoort, een zaak is van het gehele bestuur. Zowel X als k maakten deel uit van het Dagelijks Bestuur en waren derhalve ieder voor zich aansprakelijk voor elke tekortkoming in de behoorlijke vervulling van de bestuurstaak indien komt vast te staan dat ernstig verwijtbaar is gehandeld. Dit is slechts anders indien de aangesproken bestuurder aantoont dat hem de tekortkoming in het bestuur niet valt te verwijten en dat hij niet nalatig is gebleven in het beperken van de gevolgen ervan. Nu X de functie vervulde van penningmeester tot wiens taak (bij uitstek) de financiële aangelegenheden behoren, had hij een speciale verantwoordelijkheid en zal hij zich niet snel kunnen disculperen voor een tekortkoming die betrekking heeft op het financieel beleid. X heeft onvoldoende invulling aan zijn bestuurstaak gegeven en als penningmeester het risico van fraude niet afdoende onderkend, en geen maatregelen genomen om dit risico te voorkomen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. X heeft bij de gang van zaken rond de fraude bij zijn taakuitoefening onvoldoende initiatief getoond en zich veeleer passief dan (pro)actief opgesteld, waarmee hij zijn taak als penningmeester niet naar behoren heeft vervuld. Hiervan is X…

Verder lezen
Terug naar overzicht