Sign. - Aansprakelijkheid trustkantoor


Canicula BV en Turdiga BV, eiseressen in conventie, zijn in 1999 een securities lending agreement (1999 SLA) met Definite BV aangegaan. Statutair bestuurder van Canicula, Turdiga en Definite was ING Management. Onder de overeenkomst waren Canicula en Turdiga lender en Definite borrower. Nu Canicula en Turdiga de aandelen niet terug zullen ontvangen van Definite stellen zij ING Management als bestuurder aansprakelijk ex art. 2:9 BW. Art. 2:9 BW bepaalt dat de bestuurder – in het onderhavige geval ING Management – tegenover de rechtspersoon – in het onderhavige geval Canicula en Turdiga – gehouden is tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Art. 2:9 BW richt zich tot elke bestuurder van elke rechtspersoon naar Nederlands recht en richt zich dus ook tot ING Management. Zoals ook partijen hebben onderkend, heeft de HR met betrekking tot art. 2:9 BW twee richtinggevende arresten gewezen, te weten het arrest van 10 januari 1997 («JOR» 1997/29 (Staleman/ Van de Ven)) en het arrest van 29 november 2002 («JOR» 2003/2 (Berghuizer Papierfabriek)). Bij de toepassing van die door de Hoge Raad ontwikkelde regels op het onderhavige geval wordt onder andere het volgende door de rechtbank vooropgesteld: (1) Canicula en Turdiga maakten deel uit van een internationaal concern waarin diverse vennootschappen economisch, juridisch en/of organisatorisch met elkaar waren verbonden; (2) het beleid binnen de vennootschappen behorend tot dat internationale concern werd bepaald door Akai Holdings; ING Management werd in het voorbereiden en vaststellen daarvan niet gekend; (3) Canicula en Turdiga hadden geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht