Sign. - Aansprakelijkheid van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding


Tijdens de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts kunnen zich complicaties voordoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een achteroverleunende bedrijfsarts, probleemanalyses die niet of te laat aan de werkgever worden verstrekt en/of een andersluidend oordeel van het UWV over de (on)geschiktheid tot werken. Het is de werkgever die opdraait voor de financiële gevolgen. Het is immers niet de bedrijfsarts, maar de werkgever die loon aan de (zieke) werknemer is verschuldigd. In dit artikel gaat mevr. mr. F.G. Laagland na of en zo ja in hoeverre, deze schade op de bedrijfsarts kan worden verhaald. Zij stelt dat afgaande op de schaarse jurisprudentie er zeker mogelijkheden zijn om de bedrijfsarts (of arbodienst) aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door fouten bij de verzuimbegeleiding. Uit de rechtspraak over administratieve fouten blijkt dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft de bedrijfsarts te wijzen op zijn verplichtingen. Daarnaast kan de causaliteit tussen de administratieve fout en de schade mogelijk tot bewijsproblemen leiden. Bij medische fouten blijkt uit de rechtspraak dat de werkgever in beginsel af mag gaan op het medisch oordeel van de bedrijfsarts. Lagere bestuursrechters houden deze lijn ook aan ten aanzien van de beoordeling van een loonsanctie. Naar mening van mevr. mr. F.G. Laagland is dit echter niet correct. Dat bij een medische fout van de bedrijfsarts de loonsanctie aan de werkgever wordt opgelegd is immers niet onoverkomelijk, nu het civiele aansprakelijkheidsrecht de werkgever de mogelijkheid biedt deze schade op de bedrijfsarts te verhalen. Of de bedrijfsarts civielrechtelijk aansprakelijk is voor zijn medisch handelen, moet worden beoordeeld aan de hand van de zorgplicht. Alvorens…

Verder lezen
Terug naar overzicht