Sign. - Aanwijzing één accountant


In geval van een (af )splitsing dienen ingevolge art. 2:334aa lid 1 en 3 BW verschillende, van elkaar onafhankelijke registeraccountants te verklaren over onder andere het splitsingsvoorstel en de redelijkheid van de vastgestelde ruilverhouding. Indien alle aandeelhouders van elke partij bij de splitsing ermee instemmen, blijven deze leden van art. 2:334aa BW buiten toepassing. Het tweede lid van art. 2:334aa BW en art. 2:334bb BW behelzen voorschriften van kapitaalbescherming. De verklaring zoals bedoeld in art. 2:334aa lid 2 BW wordt slechts verlangd ten aanzien van het vermogen van de voortbestaande splitsende vennootschap, terwijl de verklaring zoals bedoeld in art. 2:334bb BW jo. art. 2:94b BW slechts hoeft te worden afgelegd ten aanzien van de verkrijgende vennootschap. Bij deze achtergrond en het doel van voornoemde verklaringen past niet dat deze elk zowel door de splitsende als door de verkrijgende vennootschap zouden moeten worden afgelegd. Dit brengt met zich dat de voorzitter van de ondernemingskamer de aanwijzing van "dezelfde persoon als accountant" niet kan goedkeuren. De voorzitter verklaart verzoeksters niet ontvankelijk in hun verzoek.
(Hof Amsterdam (OK) 6 september 2012, «JOR» 2012/355, m.nt. mr. H.J.M.M. van Boxel)

Verder lezen
Terug naar overzicht