Sign. - Achtergestelde deposito’s en aansprakelijkheid AFM


X vordert dat voor recht wordt verklaard dat de AFM aansprakelijk is voor de door haar geleden en nog te lijden schade ten gevolge van het onrechtmatig handelen van de AFM in haar hoedanigheid van toezichthoudend orgaan ex art. 1:25 Wft. Volgens X heeft de AFM gehandeld in strijd met haar wettelijke plicht (gedragstoezicht) dan wel in strijd met hetgeen van een zorgvuldig handelend toezichthouder mocht worden verwacht ter zake van het toezicht op DSB Bank in de periode van 2007-2009. Vraag is of het door de AFM in de periode vóór 26 juni 2008 uitgeoefende toezicht voldoet aan de eisen die aan een behoorlijk en zorgvuldig toezicht moeten worden gesteld. Gesteld noch gebleken is dat er in die periode concrete klachten of aanwijzingen waren dat DSB met betrekking tot de achtergestelde deposito's in strijd handelde met uit hoofde van de Wft op haar rustende gedragsvoorschriften. Het gaat er derhalve om of er in die periode aanleiding voor de AFM had behoren te zijn om, ook zonder dergelijke concrete klachten of aanwijzingen, onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen, en wel in die zin dat de AFM gezien de omstandigheden van het geval niet heeft kunnen besluiten een dergelijk onderzoek achterwege te laten. Indien dit laatste het geval is, rijzen vervolgens de vragen of de AFM in redelijkheid had behoren te constateren dat de informatievoorziening met betrekking tot de achtergestelde deposito's niet aan de normen van de art. 4:19 en 20 Wft voldeed, en ingrijpen niet achterwege had kunnen laten en waartoe een dergelijk ingrijpen zou hebben geleid. Het hof volgt de AFM in haar stelling dat zich niet de situatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht