Sign. - Achterwege laten vereffening


Het ondanks de aanwezigheid van baten en een schuldeiser achterwege laten van een vereffening na de ontbinding van een vennootschap is onrechtmatig tegenover de schuldeiser. Indien dit komt vast te staan dient de bestuurder de schade die schuldeiser ABAB door het ten onrechte achterwege laten van de vereffening heeft geleden, te vergoeden. Het staat nog niet vast dat de vordering van ABAB onbetaald zal blijven of dat de vordering (volledig) betaald zou zijn indien wel was vereffend. ABAB wijst erop dat door de Rechtbank Arnhem in een vergelijkbare zaak wel is aangenomen dat het ten onrechte achterwege laten van vereffening tot het onbetaald blijven van de vordering heeft geleid. In die zaak oordeelde de rechter dat voorshands bewezen was dat de bestuurder tegenover de boedel aansprakelijk zou zijn voor het tekort omdat niet was voldaan aan de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening. Indien de bestuurder er niet in zou slagen het tegendeel te bewijzen, was de aansprakelijkheid voor het onbetaald laten van de vordering gegeven. De rechtbank sluit zich aan bij de kritiek van de Jong in zijn noot onder die uitspraak in «JOR» 2007/29. Ten eerste is niet zeker of indien na de ontbinding wel was vereffend, de vordering wel geheel of gedeeltelijk zou zijn voldaan en ten tweede staat, indien de vereffenaar het faillissement zal moeten aanvragen, de uitkomst van een eventueel te voeren procedure ex art. 2:248 BW nog niet vast. De rechtbank wijst de vordering van ABAB af, omdat zowel de gestelde schade als het causaal verband tussen het achterwege laten van de vereffening en de gestelde schade onvoldoende is onderbouwd. (Rb. 's-Hertogenbosch…

Verder lezen
Terug naar overzicht