Sign. - Actuele vraagstukken rondom de groepsvrijstelling: over de samenloop van artikel 2:403 BW met preferentie en achterstelling


 

Uit recente rechtspraak is gebleken dat er nog steeds onduidelijkheden rond de groepsvrijstelling van art. 2:403 BW zijn. Hoewel de groepsvrijstelling in Boek 2 BW geregeld is, doorkruisen de vraagstukken rond de groepsvrijstelling ook het goederenrecht, het verbintenissenrecht en het jaarrekeningenrecht. De schrijver bespreekt welke rechten uit een 403-verklaring voortvloeien en aan wie deze rechten toekomen. Vervolgens gaat hij aan de hand van twee recente uitspraken (Rb. Midden-Nederland 30 januari 2013, «jOR» 2013/70 en Hof Amsterdam (Ok) 11 juli 2013, «jOR» 2013/250) nader in op de gevolgen van samenloop van de groepsvrijstelling met preferentie en met samenloop met achterstelling. Hij stelt de vraag of iedere schuldeiser die een beroep doet op een 403-verklaring onverminderd aanspraak kan maken op een bepaalde vorm van preferentie die aan de oorspronkelijke schuldeiser toekomt. ten aanzien van achterstelling rijst de vraag of een vordering die is achtergesteld ten opzichte van overige schuldeisers van de dochtervennootschap, ook is achtergesteld in relatie tot de schuldeisers van de moeder. De schrijver bespreekt hoe beide situaties kunnen worden benaderd, waarbij hij zowel de systematiek van de wet, als de oorspronkelijke gedachte achter de groepsvrijstelling betrekt.

 

(TvOB 2013, nr. 5, p. 149, mr. J. van der Kraan)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht