Naar de inhoud

Sign. - Adviezen Raad van State

De Raad van State heeft in de maanden oktober en november de volgende adviezen uitgebracht:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft ter verkorting van de overgangsperiode voor de contracyclische kapitaalbuffer.

De volgende adviezen zijn aanhangig:

  • Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties en enige andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter uitvoering van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen.