Sign. - Afkoop lijfrentepolis door curator


Vraag is of een verzekeraar verplicht is om mee te werken aan afkoop door de curator van de door failliet bij haar afgesloten lijfrentepolis. Bij de beoordeling van deze vraag staat voorop dat de faillietverklaring in beginsel geen gevolgen heeft voor reeds bestaande verplichtingen uit wederkerige overeenkomsten en daarin opgenomen voorwaarden. De curator kan ten aanzien van de lijfrentepolis in beginsel alleen die beschikkingshandelingen verrichten die failliet toekomen en dat alleen onder dezelfde voorwaarden zoals die voor failliet gelden. Het door de curator gedane beroep op art. 22a Fw faalt. Deze bepaling heeft niet de strekking om de bevoegdheden van de curator uit te breiden, maar juist om de mogelijkheid om bestaande bevoegdheden uit te oefenen, te beperken en afhankelijk te maken van toestemming door de rechtercommissaris. Een op grond van art. 22a Fw gegeven toestemming door de rechtercommissaris om tot afkoop over te gaan, creëert voor de curator geen bevoegdheid die hem op grond van het in de polisvoorwaarden opgenomen afkoopverbod niet toekomt. Of de rechtercommissaris die toestemming al dan niet heeft verleend, kan dan ook onbesproken blijven.
(Hof Arnhem 16 oktober 2012, LJN BY0621, «JOR» 2013/82, m.nt. mr. dr. ing. A.J. Verdaas)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht