Sign. - Afwijzing verzoek tot dispensatie AVV-cao


Tussen de partijen betrokken bij de CAO Taxivervoer is de CAO Taxivervoer 2007-2008 tot stand gekomen. De betrokken cao-partijen hebben vervolgens verzocht om verlenging van de algemeenverbindendverklaring van een aantal bepalingen van de CAO Taxivervoer. Werknemersorganisatie ABGP en de vennootschap Vervoersteam BV hebben vervolgens om dispensatie van de algemeen verbindend te verklaren bepalingen verzocht. Bij besluit van 22 oktober 2007 heeft de Minister van SZW dit verzoek afgewezen en de cao Taxivervoer algemeen verbindend verklaard. Het bezwaar hiertegen van ABGP en Vervoersteam is afgewezen. ABGP en Vervoersteam hebben daarop beroep ingesteld bij de rechtbank.
De rechtbank stelt vast dat de minister op grond van het Toetsingskader AVV alleen dispensatie verleent als toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van een AVV redelijkerwijze niet van een partij kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten is met name sprake indien de specifieke bedrijfskenmerken van een onderneming op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de avv-cao gerekend kunnen worden. Vervoersteam heeft in dit opzicht gesteld dat zij haar personeel niet alleen inzet als taxichauffeur, maar ook als buschauffeur. De rechtbank is van mening dat dit niet een bedrijfskenmerk is dat op essentiële punten verschilt van dat van ondernemingen die onder de werkingssfeer van de avv-cao vallen. De CAO Taxivervoer is in elk geval op Vervoersteam van toepassing voor zover zij taxivervoer verricht. De ILO-verdragen waar ABGP en Vervoersteam zich op beroepen, hebben geen rechtstreekse werking. Art. 11 EVRM heeft dit wel, maar dit artikel regelt slechts de vrijheid van vereniging en richt zich tot de Staat. Bovendien doorkruist het besluit om geen dispensatie van de algemeenverbindendverklaring…

Verder lezen
Terug naar overzicht